دوره و شماره: دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان) - شماره پیاپی 65، مهر 1400