مذهب به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در پرتو آرای قضایی ملی و اسناد بین المللی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه گیلان

چکیده

افزایش تعداد مؤسسات مالی اسلامی و نیز شکل‌گیری بانکداری اسلامی در دهه‌های اخیر، موجب گسترش قراردادهای اسلامی و فعالیت‌های تجاری منطبق با مذهب در عرصة بین‌المللی شده و امکان پذیرش و اعمال حقوق مذهبی در قراردادهای تجاری بین‌المللی را در معرض توجه بسیاری قرار داده است. ازاین­رو مقالة حاضر می‌‌کوشد جایگاه حقوق مذهبی را به‌عنوان حقوق غیردولتی در اسناد بین‌المللی، و امکان انتخاب و اعمال آن را به‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد‌های تجاری بین‌المللی در رویة مراجع قضایی بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که هرچند رویة عملی و واقعیت‌های دنیای تجارت بین‌الملل چنین انتخابی را مجاز نمی‌داند، ماده 3 اصول لاهه راجع به انتخاب قانون در قراردادهای تجاری بین‌المللی مصوب 2015 با اعمال رویکردی نوین، از انتخاب قواعد مذهبی به‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد حمایت می­‌کند.
به‌علاوه آرای سال‌های اخیر نیز ضمن شناسایی اختیار بیشتر برای طرفین قرارداد تجاری بین‌المللی، نسبت به انتخاب قواعد مذهبی موضع منعطف‌تری اتخاذ کرده ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of Religion as a Governing Law in National Judicial Precedents and International Instruments

نویسندگان [English]

 • Reza Maghsoudi 1
 • Firozeh Seyednejad 2
1 Associate Professor, Department of Private law, University of Guilan
2 MA. Student in Private law, University of Guilan
چکیده [English]

The increase in the number of Islamic financial institutions and the emergence of Islamic banking in recent decades has led to the expansion of Islamic contracts and religious-based commercial activities in the international arena, and hence the possibility of recognition and application of religious laws in international commercial contracts has been notable and interesting. Therefore, this paper with an analytical-descriptive method seeks to examine the status of religious law as a non-state law in international instruments and to explain the possibility of choosing and applying it as governing law in the international commercial contracts in the judicial precedent. It is concluded that, although the practical procedure and the realities of the international business world do not allow such a choice, Article 3 of The Hague Principles on the choice of law in international commercial contracts 2015 by applying a new approach and extending the scope of party autonomy, supports choosing religious law as governing law in the contract. In recent years, rendered judgments have also been given a more flexible stance on the choice of religious law and recognizing greater authority for the parties to the international commercial contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Commercial Contract
 • Governing Law
 • Religious Law
 • Non-State Law
 • Judicial Precedent
 • منابع:

  الف. فارسی

  • الماسی، نجادعلی و هادی شعبانی‌کندسری؛ «بررسی تطبیقی محدودیت‌های طرفین قرارداد در انتخاب قانون حاکم»، مجلة حقوقی بین‌المللی، سال سی­وچهارم، شمارة 56، بهار و تابستان 1396.
  • پروین، فرهاد و عظیم اکبری رودپشتی؛ «رویکردی تطبیقی در حقوق حاکم بر قراردادها»، مجلة حقوقی دادگستری، دورة 77، شمارة 82، تابستان 1392.
  • خمامی‌زاده، فرهاد؛ «قواعد غیردولتی به‌عنوان قانون حاکم بر قرارداد»، تحقیقات حقوقی، شمارة 43، 1385.
  • شریعت‌باقری، محمدجواد؛ «حاکمیت اراده بر قراردادهای بین‌الملل خصوصی»، فصلنامة دیدگاه‌های حقوق قضایی، دورة 17، شمارة 58، تابستان 1391.
  • کریمی، عباس و سحر کریمی؛ «اعمال نظریة تعدد قوانین (دپساژ) در روند انتخاب قانون حاکم»، فصلنامة مطالعات حقوق خصوصی، دورة 47، شمارة 1، بهار 1396.
  • مافی، همایون و محمدحسین تقی­پور؛ «قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی در حقوق اتحادیة اروپا و آمریکا»، فصلنامة پژوهش حقوق خصوصی، سال چهارم، شمارة 13، زمستان 1394.
  • میرمحمدی، سید مصطفی؛ «شریعت اسلامی و قانون حاکم بر قراردادهای تجاری: تراژدی حقوقی یا تعامل نظام‌های حقوقی»، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دورة 2، شمارة 4، زمستان 1394.
  • نیکبخت، حمیدرضا و علی‌اصغر عیوض‌پور؛ «اصل حاکمیت (آزادی) اراده به‌عنوان قاعدة حل ‌تعارض در تعهدات غیرقراردادی»، مجلة حقوقی بین‌المللی، سال بیست­وهشتم، شمارة 44، بهار و تابستان 1390.

   

  ب. انگلیسی

  Book-

  • Michaels, Ralf, Non-State law in the Hague Principles on Choice of Law in International Contract,Purnhagen Kai & Rott Peter (eds.), Varieties of European Economic Law and Regulation, Springer International Publishing, 2014

  -Articles

  • Abdul Rahman, Abdullah, "Shariah as the Governing Law of Islamic Finance Contracts in the UK: The Impact of Rome I Regulation and the Position in Arbitration", Islamic Finance News (IFN) magazine, Vol.11, Issue 32, 2014.
  • Alder, Richie, Revington, Mike, "Bribery and Employment Law in Saudi Arabia", Middle East Business Law Review, 2010.
  • Foster, Nicholas HD, "Encounters between legal systems: Recent Cases Concerning Islamic Commercial Law in Secular Courts", Amicus Curiae, Issue 68, 2006.
  • Hassan, Aznan, Ibrahim, Ahmed, Hla Win, Kyaw, "The Application of Choice of Law and Choice of Forum Clauses to Islamic Banking and Financial Cross Border Transaction", Australian Journal of Basic and Applied Sciences, Vol.6, No.11, 2012.
  • Mastrosimone, Carlo, "Introduction to the Practices and Institution of Islamic Finance between the Islamic World and the West", Journal of Global Policy and Governance, Vol. 2, Issue 1, 2013.
  • Olatoye, Kareem; Yekini, Abubakri, "Choice of Islamic law as Governing Law in Islamic Finance Contracts: The United Kingdom and Nigerian Perspectives", IIUM LAW Journal, Vol. 25, No.1, 2017.
  • Sambugaro, Giulia, "What "law" to choose for international contracts?", The European Legal Forum, Issue 3, 2008.
  • Saumier, Genevieve, "The Hague Principles and the Choice of Non-State "Rules of Law" to Govern an International Commercial Contract", Brooklyn Journal of International Law, Vol. 40, Issue 1, 2014.
  • Tang, Zheng Sophia, "Non-State Law in Party Autonomy- A European Perspective", International Journal of Private Law, Vol. 5, No.1, 2012.
  • Zahid, Anowar, Hasani, Mohd Ali, "Shariah as a Choice of Law in International Islamic Financial Contracts: Shamil Bank of Bahrain Case Revisited", US-China Law Review, 10, Issue 27, 2013.

   

  -Websites

  • SNR Denton, TID v. Blom: Development of the Shari’ah in English courts, (2010), Available at:  https://www.iktissadevents.com/files/events/bfif/1/presentations/bfif-1-session-iv-chedid.pdf  (last visited on 22/9/2019).
  • Paldi, Camill, Dispute Resolution in Islamic Finance, (Nov 2013), Available at:https://www.slideshare.net/camillesillapaldi/dispute-resolution-in-islamic-finance (last visited on 5/9/2019.
  • https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/green_paper.html (last visited on 06/06/2021).