تاثیر شرایط و وضعیت‌های مربوط به دولت میزبان در ارزیابی خسارات ناشی از نقض معاهدات سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق بین‌الملل از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

عوامل گوناگونی می‌توانند ارزیابی خسارت ناشی از نقض استانداردهای حمایتی معاهدات سرمایه‌گذاری را در داوری‌های سرمایه‌گذاری تحت تأثیر قرار دهند که دسته‌ای از آن‌ها مربوط به دولت میزبان است. این مقاله به مطالعة بحران اقتصادی دولت و همه‌گیری جهانی، وضعیت اقتصادی سیاسی دولت میزبان سرمایه‌گذار و تعهدات خارج از معاهدة سرمایه‌گذاری دولت و نیز تأثیر این عوامل در محاسبة خسارت در دعاوی سرمایه‌گذاری می‌پردازد.
بحران اقتصادی دولت در صورتی که منجر به اقداماتی از سوی دولت برای مقابله با بحران شود که اصولاً ناقض تعهدات دولت در معاهدات سرمایه‌گذاری باشد، می‌تواند در قالب ضرورت به‌عنوان رافع وصف متخلفانة عمل دولت مطرح شود. در بسیاری از معاهدات سرمایه‌گذاری، شروطی در خصوص اقدامات منع­نشدة دولت وجود دارد که موجب شکل‌گرفتن بحث ارتباط این مقرره با مقررات حقوق بین‌الملل عرفی در خصوص عوامل رافع وصف متخلفانة عمل دولت می‌شود. دیوان‌های داوری به راه‌حل روشنی در خصوص نحوة تعامل این دو دسته از مقررات نرسیده‌اند.
مسئلة تأثیر وضعیت کلی اقتصادی دولت میزبان و همچنین تعهدات خارج از معاهدة سرمایه‌گذاری دولت نیز به‌عنوان مبانی تعدیل خسارات مطرح شده است. به نظر می‌رسد در چشم‌انداز آیندة موضوع مقاله، تحولاتی با توجه به دعاوی احتمالی آینده در راه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of the Host State-Related Circumstances on the Calculation of Compensation in Investment Treaty Claims

نویسنده [English]

 • Mansour VesaliMahmoud
Phd in international law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

A number of different elements can affect the calculation of compensation arising out of the breach of Investment Treaty standards. A series of these elements addresses conditions and circumstances of the Host State. This article examines the economic crisis of the government, level of economic and political development of the investor Host State, and obligations other than those of Investment Treaties, as well as the influence of these factors on the calculation of damages quantum phase of Investment Claims.
If the government’s economic crisis prompts the Host State to take certain measures breaching Investment Treaties' obligations, necessity defense could be raised as one of the circumstances precluding wrongfulness of the act of the State. Many Investment Treaties include provisions on non-precluded measures, which raise a debate as to the interaction of these measures and the circumstances precluding wrongfulness in Customary International Law. Investment Arbitration Tribunals have not yet reached a clear solution to reconcile these different sets of provisions.
Furthermore, attention has been paid to the effect of various factors such as general economic situation of the Host State as well as non-Investment Treaty obligations of the Host State on the calculation of compensation in recent years. It seems that in the future perspective of the subject matter of this article, some developments may come through due to possible future cases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Compensation
 • Economic crisis
 • Necessity
 • Development
 • Investment treaties
 • Investment arbitration
 1. منابع:

  الف.‏ فارسی ‏

  ـ کتاب

  1. ایگناتس، زایدل هوهن فلدرن؛ حقوق بین‌الملل اقتصادی، ترجمه: سیدقاسم زمانی؛ چاپ چهارم، شهر دانش، 1385.‏
  2. پیران، حسین؛ مسایل حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی، چاپ سوم، گنج دانش،‌ ۱۳۹۳.‏
  3. حاتمی، علی و اسماعیل کریمیان؛ حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری، چاپ دوم، ‏تیسا، ۱۳۹۴.‏
  4. دالزر، رودلف و کریستف شروئر؛ اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، ترجمه: سیدقاسم زمانی و به‌آذین حسیبی؛ چاپ سوم، شهر دانش، 1393.‏
  5. فلسفی، هدایت‌الله؛ حقوق بین‌الملل معاهدات، چاپ پنجم، نشر نو، ۱۳۹۵.‏
  6. لیو، جولیان دی ام و دیگران؛ داوری تجاری بین‌المللی تطبیقی، ترجمه: محمد حبیبی مجنده؛ دانشگاه مفید، ‏‏1391.‏

  ـ مقاله

  1. بهمئی، محمدعلی و حسن فرج‌مهرابی؛ «ضوابط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت از سرمایه‌گذار خارجی از دیدگاه تحلیل اقتصادی ‏حقوق»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی، دورة ۵۱، شمارة ۳، پاییز ۱۴۰۰.‏
  2. بهمئی، محمدعلی و علی شهبازیان؛ «حمایت از حق بر سلامت در دعاوی سرمایه‌گذاری ناشی از بیماری‌های فراگیر جهانی با تکیه بر ‏کووید-۱۹»، مجلة تحقیقات حقوقی، دورة ۲۳ (ویژه‌نامة حقوق و کرونا)، تابستان ۱۳۹۹.‏
  3. سیفی، سیدجمال و آرش بهزادی پارسی؛ «رابطه میان حقوق سرمایه‌گذار خارجی و تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و محیط‌زیست»، ‏مجلة حقوقی بین‌المللی، سال سی­وششم، شمارة ۶۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۸.‏
  4. محبی، محسن و حسن فرج‌مهرابی؛ «روش‌های ارزیابی غرامت ناشی از سلب مالکیت در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی»، فصلنامة ‏علمی دانشنامه‌های حقوقی، شمارة 2، بهار 1398.‏
  5. محبی، محسن و سهیلا ابراهیمی؛ «لزوم تشکیل رکن تجدیدنظر در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی»، فصلنامة تحقیقات حقوقی، دورة 22، شمارة ‏‏۸۷، آذر ۱۳۹۸.‏
  6. محبی، محسن؛ «غرامت در دعاوی ناشی از قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی (غیر از سلب مالکیت)»، مجلة پژوهشهای حقوقی، شمارة ۱۶، ‏‏۱۳۸۸.‏

  ب.‏ انگلیسی

  ‏‌- Books

  1. Alrashid, Meriam N., "The Arbitral Tribunal's Discretion in Quantifying Damages", In: ‎Laird, Ian, et al. (eds.), Investment Treaty Arbitration and International Law, vol. 8, ‎Juris Publishing, 2015‎‏.‏
  2. Bjorklund, Andrea, "Emergency Exceptions: State of Necessity and Force Majeure", In: ‎Muchlinski, Peter et al., The Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford University Press, ‎‎‎
  3. Crawford, James, State Responsibility; the General Part, Cambridge University Press, 2015.‎
  4. Corckett, Antony, "Stabilisation Clauses and Sustainable Development: Drafting for the ‎Future", In: Brown, Chester, Miles, Kate (eds.), Evolution in Investment Treaty Law ‎and Arbitration, Cambridge University Press, 2011.‎
  5. Ohlin, James, May, Larry, Necessity in International Law, Oxford University Press, ‎‎2016.‎
  6. Daseking, Christina et al., Lessons from the Crisis in Argentina, International Monetary Fund, 2004.‎
  7. De Brabandere,‎‏ ‏Eric, Investment Treaty Arbitration as Public International Law: ‎Procedural Aspects and Implications, Csmbridge University Press, 2014‎‏.‏
  8. Fairhurst, John, Law of the European Union, 11th Edition, Pearson, 2016.‎
  9. Kent, Avidan, Harrington, Alexandra, "The Plea of Necessity under Customary ‎International Law: A Critical Review in Light of the Argentine Cases", In: Brown, Chester, ‎Miles, Kate (eds.), Evolution in Investment Treaty Law and Arbitration, Cambridge University Press, 2011.‎
  10. Kingsbury, Benedict, Schill, Stephan, "Public Law Concepts to Balance Investors' Rights ‎with State Regulatory Actions in the Public Interest- The Concept of Proportionality", In: ‎Schill, Stephan (ed.), International Investment Law and Comparative Public Law, Oxford University Press, ‎‎‎
  11. Kriebaum, Ursula, "Are Investment Treaty Standards Flexible Enough to Meet the Needs of Developing Countries?", In: Baetens, Freya (ed.), Investment Law within ‎International Law: Integrationist Perspectives, Cambridge University Press, 2013.‎
  12. Kulick, Andreas, Global Public Interest in International Investment Law, 1st ed., Cambridge University Press, ‎‎‎
  13. Liberti, Lahra, "The Relevance of Non-Investment Treaty Obligations in Assessing ‎Compensation", In: Dupuy, Pierre-Marie et al. (eds.), Human Rights in International ‎Investment Law and Arbitration, Oxford University Press, 2009‎‏.‏
  14. Paddeu, Federica, Justification and Excuse in International Law: Concept and Theory of ‎General Defences, Cambridge University Press, 2018.‎
  15. Prodromou, Z., The Public Order Exception in International Trade, Investment, Human ‎Rights and Commercial Disputes, Kluwer Law International, 2020.‎
  16. Sabahi, Borzu, et al., "Principles Limiting the Amount of Compensation", In: Beharry, Christina ‎, Contemporary and Emerging Issues on the Law of Damages and Valuation in ‎International Investment Arbitration, Brill-Nijhoff, 2018. ‎
  17. Salacuse, Jeswald W., The Law of Investment Treaties, 2nd ed., Oxford University Press, 2015‎‏.‏
  18. Sornarajah, M., Resistence and Change in the International Law on Foreign Investment, ‎Cambridge University Press, 2015.‎

   

  - Articles

  1. Cristani,‎‏ ‏Federica, “How the Coronavirus Crisis Challenges International Investment ‎‎(Customary) Law Rules: Which Role for the Necessity Defense?”, Case Western Reserve ‎Journal of International Law, vol. 53, Issue 1, 2021.‎
  2. Damjanovic, Ivana, Quirico, Ottavio, “Intra-EU Investment Dispute Settlement under the ‎Energy Charter Treaty in Light of Achmea and Vattenfall: A Matter of Priority”, Columbia ‎Journal of European Law, vol. 26, Issue 1, 2019.‎
  3. Ginsburg, Robert, “Country Risk Analysis and Investor-State Dispute Settlement: A New ‎Approach”, Georgetown Journal of International Law, vol. 50, 2019.‎
  4. Katsikis, Dimitrios, “‘Necessity’ due to COVID-19 as a Defence to International Investment ‎Claims”, ICSID Review -Foreign Investment Law Journal, vol. 36, Issue 1, Winter 2021.‎
  5. Martin, Antoine, "Investment Disputes after Argentina's Economic Crisis: Interpreting BIT ‎Non-Precluded Measures and the Doctrine of Necessity under Customary International ‎Law", Journal of International Arbitration, vol. 29, No. 1, 2012.‎
  6. Reinisch, August, "Necessity in Investment Arbitration", Netherland Yearbook of ‎International Law, vol. 41, 2010.

   

  - Cases‎

  1. Achmea B.V. v. The Slovak Republic, UNCITRAL, PCA Case No. 2008-‎‎13, (formerly Eureko B.V. v. The Slovak Republic), Award of 7 December 2012‎‏.‏
  2. American Manufacturing & Trading, Inc. v. Republic of Zaire, Case No. ARB/93/1, Award ‎of 21 February 1997.‎
  3. CMS Gas Transmission Company v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/8, ‎Award of 12 May 2005.‎
  4. CMS Gas Transmission Company v. The Argentine Republic, ICSID Cases No. ARB/01/8, ‎Decision of 25 September 2007 of the ad hoc. Committee on the Application for Annulment.‎
  5. Compañia del Desarrollo de Santa Elena, S.A. v. The Republic of Costa Rica, ICSID Case ‎ ARB/96/1, Award of 17 February 2000‎‏.‏
  6. Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. The Argentine Republic, ICSID case No. ‎ARB/01/3, Award of 22 May 2007.‎
  7. Enron Creditors Recovery Corp. Ponderosa Assets, L.P. v. The Argentine Republic, ICSID ‎Case No. ARB/01/3, Decision of 30 July 2010 on the Application for Annulment.‎
  8. Ioan Micula, Viorel Micula, S.C. European Food S.A., S.C. Starmill S.R.L. and S.C. ‎Multipack S.R.L. v. Romania [I], ICSID Case No. ARB/05/20, Award of 11 December ‎‎‎
  9. LG&E energy Corp., LG&E Capital Corp. and LG&E International Inc. v. Argentine ‎Republic, ICSID Case No. ARB/02/1, Decision on Liability of 3 October 2006.‎
  10. LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., LG&E International Inc., v. Argentine Republic, ‎ICSID Case No. ARB/02/1, Award of 25 July 2007. ‎
  11. Mamidoil Jetoil Greek Petroleum Products Societe S.A. v. Republic of Albania, ICSID Case ‎ ARB/11/24, Award of 30 March 2015.‎
  12. Parkerings-Compagniet AS v. Lithuania, ICSID Case No. ARB/05/8, Award of 11 ‎September 2007.‎
  13. Republiken Polen v. PL Holdings Sàrl, Judgment of the Court of Justice of the European ‎Union (Grand Chamber), 26 October 2021.‎
  14. Sempra Energy International v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/16, Award of ‎‎28 September 2007.‎
  15. Sempra Energy International v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/16, Decision ‎of 29 June 2010 on the Argentine Republic’s Application for Annulment.‎
  16. Separate Opinion on the Issues at the Quantum phase of CME v. Czech Republic by Ian ‎Brownlie, 14 March 2003.‎
  17. Siemens A.G. v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/8, Award of 17 January ‎‎2007‎‏.‏
  18. Slowakische Republik v. Achmea B.V., Judgement of the Court of Justice of the European ‎Union (Grand Chamber), 6 March 2018‎‏.‏
  19. Southern Pacific Properties (Middle East) Ltd. v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No. ‎ARB/84/3, Award of 20 May 1992‎‏.‏
  20. Vattenfall AB and Others v. Federal Republic of Germany, ICSID Case No. ARB/12/12, ‎Discontinuation Order of 9 November 2021‎‏.‏