دوره و شماره: دوره 39، شماره 67 (پاییز) - شماره پیاپی 67، مهر 1401