کارکرد کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و کنوانسیون 1988 رم در مقابله با تروریسم دریایی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه تروریسم، اشکال متنوعی به خود گرفته و یکی از انواع آن که صلح و امنیت را در دریاها به خطر می­اندازد، «تروریسم دریایی» (Maritime Terrorism) است. با وجود آنکه پذیرش کنوانسیون 1982 حقوق دریاها موجب تقویت حفظ صلح و امنیت بین­ المللی در دریاها شده است، این کنوانسیون به‌طور خاص قواعدی در زمینة منع و سرکوب تروریسم دریایی ندارد. وقوع حادثة آشیل لائورو در 1985 نشانگر خلأهای حقوقی موجود برای مواجهه با تهدیدات امنیتی ناشی از فعالیت­های تروریستی در دریاها بود. برای رفع این خلأها، سازمان بین ­المللی دریایی، کنوانسیون 1988 سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل 2005 آن را تصویب کرد. هدف این مقاله، بررسی و تحلیل محتوای این اسناد و قابلیت آن­ها در چارچوب مبارزة مؤثر با تروریسم دریایی است. مقاله نتیجه می­گیرد که برای مبارزة مؤثر با تروریسم دریایی ضرورت دارد که این کنوانسیون­ها برای اهدافی همچون اتخاذ اقدامات پیشگیرانه، تعقیب و مجازات مرتکبین، و رفع تعارضات احتمالی با قواعد حقوق بین ­الملل دریاها تقویت شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Functionality of the 1982 UN Convention on the Law of the Sea and the 1988 Rome Convention in Addressing Maritime Terrorism

نویسندگان [English]

 • Farhad Talaie 1
 • Maral Javidbakht 2
1 Associated Professor of Public and Public International Law Department, Law faculty, Shiraz University
2 Shiraz University
چکیده [English]

Today, terrorism has taken various forms, and one of its types that endangers peace and security in the seas is “Maritime Terrorism”. Although the adoption of the 1982 UN Convention on the Law of the Sea has strengthened the maintenance of international peace and security in the seas, this Convention includes no particular rules on prevention and suppression of Maritime Terrorism. The occurrence of the Achille Lauro incident in 1985 showed the existing legal loopholes in confronting security threats caused by terrorist activities in the seas. To address these gaps, the International Maritime Organization (IMO) adopted the 1988 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation and its 2005 protocol. In this context, and with descriptive – analytical method, the purpose of this paper is to review and analyze the content of these documents and their capabilities in the framework of effective combat against Maritime Terrorism. This paper concludes that for an effective combat against Maritime Terrorism, these conventions must be reviewed and strengthened through adopting preventive measures, effective prosecuting and punishing the perpetrators, and resolving possible conflicts with the rules of the International Law of the Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Maritime Terrorism
 • Maritime security
 • The International Maritime organization (IMO)
 • The 1982 Convention on the Law of the Sea
 • the 1988 Rome Convention
 1. منابع:

  الف. فارسی

  ـ کتاب

  1. طلایی، فرهاد؛ حقوق بین ­الملل دریاها، جنگل، 1396.

   

  ـ مقاله

  1. حکیم ­زاده خویی، پیمان و محسن عبدالهی؛ «اقدامات بین­ المللی در پیشگیری و مقابله کیفری با تروریسم دریایی»، پژوهش‌های حقوق جزا و جرم­شناسی، شمارة 10، 1396.
  2. شرقی، آرش؛ «تروریسم دریایی: امنیت دریاها و مسئولیت دولت­ها»، فصلنامة تخصصی علوم سیاسی، سال 11، شمارة 31، 1394.
  3. کدخدایی، خسرو و معصومه رحمانی ­نژاد؛ «دزدی دریایی: اهداف و انگیزه ­ها»، فصلنامة مطالعات حقوق، شمارة 16، 1396.
  4. کوشا، جعفر و فرهاد شایگان؛ «نگرشی بر دزدی دریایی و تروریسم دریایی در معاهدات بین‌المللی»، فصلنامة تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری(دانشنامة حقوق و سیاست)، شمارة 15، 1390.
  5. کوشا، سهیلا، حسین فروغی­نیا و مرتضی دارابی­ نیا؛ «نگرشی به مفهوم تروریسم دریایی در مقررات حقوق بین­ الملل»، فصلنامة علمی تخصصی اندیشمندان حقوق، سال 1، شمارة 3، 1392.
  6. ممتاز، جمشید؛ «مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی»، ترجمه: اسماعیل بقایی هامانه، فصلنامة سیاست خارجی، دورة 17، شمارة 1، 1382.

   

  ب. انگلیسی

  - Books

  1. Chalk, P., The Maritime Dimension of International Security: Terrorism, Piracy, and Challenges for the United States, 697, RAND Corporation: Santa Monica, 2008.
  2. Farnelli, Giana Maria, Terrorists under the Jolly Roger? Recent Trend on Piracy and Maritime Terrorism, In: Insecurity at Sea: Piracy and Other Risks to Navigation, Edited by Andreone, G., Bevilacqua, G., Citaldi, G., Cinelli, C., Gianni Editore: Napoli, 2013.
  3. Greenberg, M. D., Chalk, P., Willis, H. Henry., Khilko, I., Ortiz, D. S., Maritime terrorism: Risk and Liability, Rand Corporation: Santa Monica, 2006.
  4. International Law Commission, "The Obligation to Extradite or Prosecute (Aut Dedere Aut Judicare)", 66th session, In: Yearbook of the International Law Commission, vol. II., 2014.
  5. Murphy, M. N., Small Boats, Weak States, Dirty Money: Piracy & Maritime Terrorism in Modern World, HURST & COMPANY: London, 2009.
  6. Papastavridis, E., "Crimes at Sea: A Law of the Sea Perspective", Centre for Studies and Research in International Law and International Relations Series, vol. 15, No. 1, Section 1, 2014.
  7. Wolfrum, R., Fighting Terrorism at Sea: Options and Limitations under International Law, In: Moore, J.N. Nordquist, M.H. Wolfrum, R. Long, R (eds.), Legal Challenges in Maritime Security, 2008.

   

  - Articles

  1. Aktar, M. N., “Terrorism at Sea: Role of International Legal Instruments and Challenges Ahead”, Research and Analysis Journal, vol. 1, Issue 1, 2018.
  2. Azubuike, L., “International Law Regime against Piracy”,Annual Survey of International & Comparative Law, vol. 15, 2009.
  3. Halberstam, M., “Terrorism on the High Seas: the Achille Lauro, Piracy and the IMO Convention on Maritime Safety”,American Journal of International Law, vol. 82, Issue 2, 1988.
  4. Hamid, A. G., Ahmed, M. H., “Assessing the Viability of the 2005 Protocol to Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation”, Australian Journal of Basic and Applied Science, vol. 6, Issue 11, 2012.
  5. Hastings, J. V., Asal, V., “When Terrorism Goes to Sea, Terrorist Organizations and the Move to Maritime Targets”, Terrorism and Political Violence, vol. 27, Issue 4, 2015.
  6. Hong, N., Ng, A. K. Adolf, “The International Legal Instruments in Addressing Piracy and Maritime Terrorism: A Critical Review”,Research in Transportation Economics, Elsevier, vol. 27, Issue 1, 2010.
  7. Klein, N., “The Right of Visit and the 2005 Protocol on the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation”, Denver Journal of International Law and Policy, vol. 35, Issue 2, 2006.
  8. Knyazeva, Natalya. A. Korobeev, Alexander, I., “Maritime Terrorism and Piracy: the Threat to Maritime Security”, Mediterranean Journal of Social Sciences, vol. 6, No. 6 S3, 2015.
  9. Kraska, J., “Effective Implementation of the 2005 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation”, Naval War College Review, vol. 70, Issue 1, 2017.

   

  1. Mellor, J. S., “Missing the Boat: The Legal and Practical Problems of the Prevention of Maritime Terrorism”, American University International Law Review, vol.18, Issue 2, 2002.
  2. Nelson, E. S., “Maritime Terrorism and Piracy: Existing and Potential Threats”, Global Security Studies, vol. 3, Issue 1, 2012.
  3. Treves, T., “The Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation”, Singapore Journal of International & Comparative Law, vol. 2, Issue 2, 1998.
  4. Tuerk, H., “Combating Terrorism at Sea: the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation”, University of Miami International and Comparative Law Review, vol. 15, Issue 3, 2008.
  5. Wee, J. Y. M., “Maritime Terrorism Threat in Southeast Asia and its Challenges”, Journal of the Singapore Armed Forces, vol. 43, 2017.

   

  - Instruments

  1. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (SUA), 1988.
  2. International Maritime Organization (IMO), Measures on Unlawful Acts which Threaten the Safety of Ships and the Security of their Passengers and Crews, Resolution A. 584(14). IMO/ A. 584(14), Adopted on 20 November1985.
  3. International Maritime Organization (IMO), Measures to Prevent Unlawful Acts against Passengers and Crews on Board Ships, IMO/MSC/Circ.443, 26 September 1986.
  4. International Maritime Organization (IMO), Protocol of 2005 to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, 14 October 2005.
  5. Proliferation Security Initiative (PSI),
  6. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (SUA PROT), Rome Protocol, 10 March 1988.
  7. The United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.

   

  - Thises

  1. Tng, Eng hock., Terrorism in the Maritime Domain, Master’s Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, California, 2013.

   

  - Websites

  1. https://www.ics-shipping.org/shipping-facts/shipping-and-world-trade
  2. https://www.imo.org/en/About/Conventions/Pages/StatusOfConventions.aspx