دوره و شماره: دوره 39، شماره 68 ( زمستان) - شماره پیاپی 68، آذر 1401