بررسی رکن معنوی معاونت در جنایات بین‎ المللی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

چکیده

در تحقق جرایم عمدی نقش رکن معنوی انکارناپذیر است و برای انتساب جرم به فرد بزهکار صرف نظر از قلمرو حقوق ملی یا بین‎المللی کاملاً ضروری است. مستند مهم در این خصوص ماده 30 اساسنامه دیوان کیفری بین‎المللی و رویه عملی این دیوان است. اما سوال مهمی که پیوسته مطرح می‎باشد این است که رکن معنوی جرم معاونت در جنایات بین‎المللی چگونه سازمان می‎یابد؟ به نظر می‎رسد اولا ضرورتی برای همسان بودن رکن معنوی مباشر جنایت و معاون وی وجود ندارد و صرف وجود علم اجمالی معاون از وقوع جرم کفایت می‎کند. دوم آن که نیازی نیست که وجود رکن معنوی یاد شده واضح باشد، بلکه ممکن است به کمک مجموع اوضاع و احوال، سوءنیت معاون کشف و رکن معنوی محرز شود. نهایتاً برای اینکه رکن معنوی معاونت در جنایت شکل بگیرد باید سهل انگاری و مسامحه شدید را نیز در زمره شمول قصد در معاونت قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

scrutiny the pillars of the mental element of the abet in international crimes

نویسندگان [English]

 • arash gharibi 1
 • abolfath khaleghi 2
1 Ph. D. Candidate in Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Qom University
2 Associate Professor, Faculty of Law, Qom University
چکیده [English]

The role of the means rea in the realization of intentional crimes is undeniable and it is absolutely necessary for the attribution of the crime to the offender, regardless of the realm of national or international law. An important document in this regard is Article 30 of the Statute of the International Criminal Court and the practical procedure of this Court. But the important question that is constantly being asked is how is the means rea of the abet crime in international crimes organized? First of all, it seems that there is no need for the means rea of the perpetrator and his abet to be the same, and the mere knowledge of the abet is sufficient for the occurrence of the crime. Secondly, there is no need for the existence of the mentioned spiritual element to be obvious, but it is possible that with the help of all the circumstances, the abet's intent to be discovered and the spiritual element will be revealed. Finally, in order to form the means rea of the abet in crime, negligence and severe negligence must also be included in the category of intent in the abet.

کلیدواژه‌ها [English]

 • means rea
 • court
 • intent
 • International crimes
 • abet
 1. الف. فارسی

  - کتاب

  1. آقایی جنت مکان، حسین؛ محاکمة قدرت «مسئولیت مقامات مافوق و زیردستان آنان در حقوق کیفری بین­ المللی»، چاپ دوم، مجد، 1400.
  2. کانن، پاتریک؛ حقوق جزای عمومی، ترجمه: مجید ادیب، میزان، 1399.
  3. خالقی، ابوالفتح؛ حقوق بین‌الملل کیفری عمومی، مجد، 1394.
  4. شریعت­باقری، محمد جواد؛ حقوق کیفری بین­ المللی، جنگل،
  5. فیوضی، رضا؛ حقوق بین الملل کیفری، انتشارات دانشگاه تهران، 1386.
  6. کریانگ ساک کیتی شیایزری؛ حقوق بین الملل کیفری، ترجمه: بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، سمت، 1393.
  7. کسسه، آنتونیو؛ حقوق کیفری بین المللی، ترجمه: حسین پیران، اردشیر امیرارجمند و زهرا موسوی، جنگل، 1387.
  8. میر محمد صادقی، حسین؛ دادگاه کیفری بین المللی، دادگستر، 1394.
  9. ___________؛ بررسی جرایم علیه بشریت در یوگسلاوی سابق با نگاهی ویژه به جرایم علیه زنان، جلد اول، دادگستر، 1382.
  10. موسی‌زاده، رضا؛ بایسته های حقوق بین الملل عمومی، چاپ شانزدهم، میزان، 1389.
  11. ویلیام ا.، شبث؛ حقوق کیفری بین المللی، ترجمه: سیدباقر میر‌عباسی و حمید الهوئی نظری، جنگل، 1384.

   

  - مقاله

  1. بیگلری، پویان، لیلا رئیسی و محمود جلالی؛ «بررسی عنصر روانی در حقوق کیفری بین المللی»،تحقیقات حقوقی تطبیقی آزاد، دورة 9، شمارة 34، 1395.
  2. بیگلری، پویان؛ «بررسی عنصر روانی جرم بین‌المللی نسل‌زدایی در فقه و حقوق»، مجلة پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، دورة 4، شمارة 1، 1396.
  3. خالقی، ابوالفتح و بهزاد جودکی؛ «دادگاه ذی‌صلاح در بزه معاونت در جرم در قلمرو حقوق جزای بین الملل»، مجلة مطالعات حقوقی، دورة دوم، شمارة دوم، پاییز و زمستان 1389.
  4. علوی؛ سیدحسن؛ «رابطة تقصیر و عنصر روانی جرم»، دو فصلنامة مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، سال دهم، شمارة سی و سوم، 1395.
  5. نوابی‌فرد، مهسا و لیلا رئیسی؛ «بررسی تجاوز در دیوان بین‌المللی کیفری»، فصلنامة آرا، دورة 2، شمارة 1، زمستان 1394.
  6. نجفی، رضا؛ سالنامة ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی، ناشر روزنامه رسمی کشور، شمارة چهارم، 1387.

   

  ب. انگلیسی

  - Books

  1. Badar, Mohamed Elewa, The Concept of Mens Rea in International Criminal Law the Case for a Unified Approach, Oxford and Portland, Oregon, 2013.
  2. B‌rownlie, Ian, Principles of Public International Law, 4th ed., Oxford, 1990.
  3. ـــــــــــــــــ, The Crime of State. Penal Protection for Fundamental Freedoms of Persons and Peoples, vol. I., Humanicide, International Governmental Crime against Individual Human Rights, By Pieter N. Drost, [Leyden: A. W. Sythoff. 1959. 358; 225 pp. Fl.28.90; 16.95.], 1960.
  4. Eser, Albin, “Mental Elements – Mistake of Fact and Mistakes of law”, in: Antonio Cassese (ed.), The Rome Statute of the International Criminal Court: a Commentary, Oxford: Oxford University Press, 2002.
  5. John Quigley, “Complicity in International Law: A New Direction in the Law of State Responsibility”, British Yearbook of International Law, vol. 57, 1986.
  6. Madders, k.j., “Neutrality in Air Warfare, in: Bernhardt (ed.), Encyclopedia of Public International Law, Instalment 4, 1982.
  7. Manning, M., Sankoff, P., Mewett, A., Mewett, Manning & Snakoff: Criminal Law, 3rd Edition, 1994.
  8. Mcdougal, Myres S., Feliciano, Florentino P., Law and Minimum World Public Order: The Legal Regulation of International Coercion, New Haven, Conn, Yale University Press, 1961.
  9. Oppenhiem, International law, War and Neutrality, edited by Lauterbach, vol. II, 7th ed., Edinburgh, 1965.
  10. Schabas, William, The UN International Criminal Tribunals: the Former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone, Cambridge university press 2006.
  11. Schindler, D., Tomarv, J. (eds.), The Laws of Armed Conflict, Martinus Nijhoff Publishers, 1988.

   

   

  1. Sliedregt, E. Van, The Criminal Responsibility of Individuals for Violations of International Humanitarian Law, The Hague: T. M. C. Asser Press, 2003.

   

  - Articles

  1. Akehurst, Michael, “Jurisdiction in International Law”, The British Year Book of International Law, 1972-1973.
  2. Aldrich, G., “Jurisdiction of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia”, American Journal of International Law, vol. 90, Issue 1, 1996.
  3. Barrow, Amy, “UN Security Council Resolutions 1325 and 1820, Constructing Gender in Armed Conflict and International Humanitarian Law”, International Review of the Red Cross, No. 877, 31-03-2010 Article.
  4. Dixon, R., “Prosecuting International Crimes, An Inside View: Developing International Rules of Evidence for the Yugoslavia and Rwanda Tribunals”, Transnational Law and Contemporary Problems
   International
   , vol. 7,
  5. Dubois, O., “Rwanda’s National Criminal Courts and the International Tribunal”, International Review of the Red Cross, No. 321, 1997.
  6. Finnin, Sarah, “Mental Elements under Article 30 of the Rome Statute of the International Criminal Court: A Comparative Analysis”, ICLQ, vol. 61, April 2012.
  7. Gillett, Matthew, "The Anatomy of an International Crime: Aggression at the International Criminal Court", International Criminal Law Review, vol. 13, Issue 4, 2013.
  8. Hathaway, Oona A., , Francis, Alexandra, Haviland, Aaron, Srinath Kethireddy, Srinath Reddy, Yamarmoto, Alyssa T., “Aiding and Abetting in International Criminal Law, Cotnell Law Review, vol. 104, Issue 6, September 2019.
  9. Stewart, James G., “Towards a Single Definition of Armed Conflict in International Humanitarian Law: A Critique of Internationalized Armed Conflict”, International Review of the Red Cross, No. 850, 30-06-2003 Article.
  10. Turns, D., “The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: The Erdemovic Case, INT’L. & COMP. L.Q., vol. 47, 1998.
  11. Vité, Sylvain, “Typology of Armed Conflicts in International Humanitarian Law: Legal Concepts and Actual Situations”, International Review of the Red Cross, No. 873, 31-03-2009 Article.

   

   

  - Cases

  1. Blagojević_Jokić, IT-02-60, Case Information Sheet, Bosnia and Herzegovina.
  2. Milošević, Slobodan, IT-02-54, Case Information Sheet, Kosovo. Croatia. Bosnia.
  3. Prosecutor v. Anto Furundžija, Judgement, Case No. IT-95-17/1-A, 21 July 2000.
  4. Prosecutor v. Anto Furundžija, Judgement, Case No. IT-95-17/1-T, 10 December 1998.
  5. Prosecutor v. Brdanin, Case No. IT-99-36-T, Trial Judgment, ICTY, 2004.
  6. Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, ICTR T. CH. I, 2 SEPT, 1998.
  7. Prosecutor v. Kaing, Case No. OO1/18-07-2007/ECCC/TC, Trial Judgment, q1 535 (July 26, 2010).
  8. Prosecutor v. Khieu, Case No. 002/ 19-09-2007-ECCC/SC, Appeals Judgment, 2016.
  9. Prosecutor v. Lubanga Pyilo, Confirmation Decision, ICC/01/04-01/06, PT ch I, 29 January 2007.
  10. Prosecutor v. Lukic, Case No. IT-98-32/ 1-T, Trial Judgment, 2009.
  11. Prosecutor v. Radislav Krstic´, IT-98-33-A, Judgement, Appeals Chamber, 19 April 2004.
  12. Prosecutor v. Slobodan Milosevic, Case No. IT-02-54-T, Trial Chamber, 2004.
  13. Prosecutor v. Stakic', Judgment, IT-97-24-T, Tch II, 31 July 2003.
  14. Prosecutor v. Zilatko Aleksovski, IRTC T.Ch. I, 25 June 1999.
  15. The Prosecutor v. Duško Tadić , IT-94-1-A, Opinion and Judgment, Trial Chamber II of the ICTR, 1997.
  16. The Prosecutor v. Duško Tadić , IT-94-1-T, Indictment and Trial, 7 May 1997.
  17. The Prosecutor v. Georges Ruggiu, Case No. ICTR-97-32-I, ICRT T. Ch. I, 1 June 2000.
  18. The Prosecutor v. Joseph Nzabirinda, ICTR, 2001-77-T, 2007.
  19. The Prosecutor v. Juvénal Kajelijeli, ICTR-98-44A, Judgement (TC).
  20. The Prosecutor v. Laurent Semanza, ICTR-97-20-A, Judgement (TC).
  21. The Prosecutor v. Milan Martic, Case No. ICTY IT-95-11-PT, Judgement, 09 April 2005.
  22. The Prosecutor v. Paul Bisengimana, Case No. ICTR 00-60-T, Judgement, 13 April 2006, Indictment.
  23. The Prosecutor v. Tihomer Blaskic, Case No. IT-95-14-T, ICTR T. Ch, 3 March 2000.

   

   

  - Documents

  1. Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, ICJ Rep. 1951.
  2. UN Doc: A/51/10, Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-Eighth Session, 6 May -26 July 1996, Official Records of the General Assembly, Fifty- First Session, Supplement No. 10.
  3. The Law of Land Warfare, Department of the Army, F.M. 27-10, July 1956.