قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره‌ساز در شناسایی استقلال استانهای دونتسک و لوهانسک اوکراین

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

فدراسیون روسیه از زمان ارسال لایحه کتبی به دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نظریه مشورتی کوزوو، از نظریه جدایی یک‌جانبه حمایت به عمل آورده است.‌ در همین راستا، یکی از دستاویزهای حقوقی ضمنیِ روسیه برای شناسایی استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین، تحقق بایسته‌های نظریه جدایی چاره‌ساز در خصوص این جمهوری‌هاست. نگارندگان نوشتار فرارو، از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای و نیز گزارش‌های میدانی، بر آنند تا قابلیت اعمال نظریه جدایی چاره‌ساز در شناسایی استقلال مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین را بکاوند. نظر به عدم تحقق شرایط اصلی جدایی چاره‌ساز یعنی انکار حق تعیین سرنوشت داخلی، نقض سیستماتیک، فاحش و درازمدت حقوق بشر گروه جدایی‌طلب، به بن‌بست رسیدن مذاکرات و نبود جایگزینی برای جدایی و نیز با توجه به وضعیت این مناطق در چارچوب کشور اوکراین و موافقت‌نامه‌های مینسک 1 و 2 میان دولت مرکزی اوکراین و رهبران این دو منطقه، به نظر می‌رسد تمسک به نظریه جدایی چاره‌ساز برای توجیه جدایی یک‌جانبه و در نتیجه شناسایی دونتسک و لوهانسک از سوی روسیه فاقد وجاهت حقوقی است. به باور نگارندگان، دست‌یازی روسیه به این قاعده برای توجیه اقدام نظامی خود را می‌توان استفاده ابزاری از نظریه‌ای مترقیانه برای نیل به هدفی غیرمتمدنانه ارزیابی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applicability of Remedial Secession Theory on the Recognition of Donetsk and Luhansk Oblasts' Independence

نویسندگان [English]

 • Sattar Azizi 1
 • Mousa Karami 2
1 Professor of Law, Faculty of Law, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Ph. D. Candidate in Public International Law, Faculty of Law, University of Qom, Qom, IRI
چکیده [English]

One of the Russia's implicit legal pretexts in recognition of Donetsk and Luhansk oblasts' independence in Ukraine is the realization of remedial secession (RS) theory as to these republics. The authors of the present article, through a descriptive-analytical method, aim at investigating the applicability of RS theory on the Donetsk and Luhansk oblasts independence in Ukraine. It appears that, due to the non-realization of the main conditions of RS namely the systematic, gross and long-term violation of human rights of the separatist group and lack of an alternative for secession and taking into account the situation of these oblasts in the framework of Ukraine and Minsk I and II agreements between the central government and the leaders of these two oblasts, resorting to RS theory to justify the unilateral secession, and as a consequence, recognition by Russia of Donetsk and Luhansk' independence has no legal basis. The authors maintain that Russia's act in resorting to this rule for justifying its military measure can be assessed as an instrumental use of a progressive theory to achieve a non-civilized goal.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Remedial Secession Theory
 • Donetsk
 • Luhansk
 • Russia
 • Ukraine
 1. الف. فارسی

  ـ کتاب­

  1. امیدی، علی؛ حقوق بین­ الملل: از نظر تا عمل، چاپ دوم، میزان، 1394.
  2. ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین­ الملل عمومی، چاپ سی­ وسوم، گنج دانش، 1387.
  3. عزیزی، ستار؛ حمایت از اقلیت­ ها در حقوق بین­الملل، چاپ دوم (اول ناشر)، شهر دانش، 1394.
  4. عزیزی، ستار؛ حق تعیین سرنوشت در آئینة حقوق بین ­الملل (دفتر اول: حق تعیین سرنوشت خارجی)، همدان، انتشارات دانشگاه بوعلی سینا، 1400.
  5. عظیمی، محمدرضا؛ اقلیت­ ها در حقوق بین ­الملل؛ تاریخچه، پیمان­ ها، حدود و حمایت­ ها، پردیس دانش، 1392.
  6. کاسسه، آنتونیو؛ حقوق بین­ الملل، ترجمه: حسین شریفی طرازکوهی، چاپ چهارم، میزان، 1396.
  7. کیملیکا، ویل؛ شهروندی چندفرهنگی؛ نظریه‌ای لیبرالی در باب حقوق اقلیت­ ها، ترجمه: ابراهیم اسکافی، چاپ دوم، شیرازه، 1398.
  8. ممتاز، جمشید و امیرحسین رنجبریان؛ حقوق بین­ الملل بشردوستانه؛ مخاصمات مسلحانة داخلی، چاپ چهارم، میزان، 1393.

   

  ـ مقاله­

  1. اردلان، اسعد؛ «حمایت از حقوق اقلیت­ ها در اسناد و رژیم­ های بین­ المللی»، در: اسعد اردلان، حقوق ملت­ ها، سنندج، انتشارات علمی کالج، 1394.
  2. حبیبی، همایون و علی نواری؛ «ارزیابی وجود حق بر جدایی چاره­ ساز یا جبرانی به­­ عنوان قاعدة حقوق بین­ الملل عرفی»، مجلة حقوقی بین المللی، شمارة 51، پاییز‌ و زمستان 1393.
  3. ضیایی، سیدیاسر؛ «شناسایی در حقوق بین­ الملل: آثار حقوقی شناسایی کوزوو، اوستیای جنوبی و آبخازیا»، پژوهشهای حقوقی، شمارة 17، نیمسال اول 1389.
  4. ضیایی، سیدیاسر؛ «تأملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور»، مجلة حقوقی بین ­المللی، سال بیست­وهفتم، شمارة 42، بهار و تابستان 1389.
  5. عزیزی، ستار؛ «استقلال کوزوو: بررسی مشروعیت جدایی یک­جانبه در حقوق بین­الملل»، مجلة حقوقی بین­المللی، شمارة 38، بهار و تابستان 1387.
  6. ــــــــــــ؛ «رویکرد متعارض دولت­ها به حق تعیین سرنوشت خارجی؛ بررسی نظریات کتبی دولت­ها در قضیة رأی مشورتی کوزوو»، پژوهش­های حقوقی، شمارة 16، نیمسال دوم 1388.
  7. ــــــــــــ؛ «موضع و دلایل حقوقی روسیه در شناسایی جمهوری­های آبخازیا و اوستیای جنوبی و عدم شناسایی کوزوو»، مجلة حقوقی بین­ المللی، سال بیست­ وهفتم، شمارة 42، بهار و تابستان 1389.
  8. ــــــــــــ؛ «بررسی مشروعیت جدایی یکجانبة کریمه از اوکراین: تحلیل رویه و عملکرد دولت­ ها»، پژوهش­های حقوق تطبیقی، دورة 19، شمارة 1، بهار 1394.
  9. کرم­زاده، امین، مسعود علیزاده و شهرام زرنشان؛ «استقلال­ طلبی منطقة کاتالونیا از منظر حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل»، مطالعات حقوق عمومی، دورة 52، شمارة 2، تابستان 1401.
  10. ویسی چمه، محمد و ستار عزیزی؛ «مشروعیت و آستانة جدایی چاره­ ساز در حقوق بین‌الملل»، مجلة حقوق بین المللی، شمارة 61، پاییز و زمستان 1398.

   

  ب. انگلیسی

  - Books

  1. Balint, Peter, Tamara Lenard, Patti, Debating Multiculturalism: Should There be Minority Rights?, New York, Oxford University Press, 2022.
  2. Crawford, James, The Creation of States in International Law, 2nd Edition, Oxford, Oxford University Press, 2006.
  3. Griffioen, Christine, Self-Determination as a Human Right: The Emergency Exist of Remedial Secession, Utrecht, Science Shop of Law, Economics and Governance, Utrecht University, August 2010.
  4. Trinidad, Jamie, Self-Determination in Disputed Colonial Territories, Cambridge, Cambridge University Press, 2018.

   

  - Articles

  1. Green, James A., Henderson, Christian, Ruys, Tom, "Russia's Attack on Ukraine and the Jus ad Bellum", Journal on the Use of Force and International Law, vol. 9, No. 1, 2022, pp. 4-30.
  2. Glen, Anderson, "Unilateral Non-Colonial Secession in International Law and Declaratory General Assembly Resolutions: Textual Content and Legal Effects", Denver Journal of International Law and Policy, vol. 41, Issue 3, January 2013.
  3. Cavandoli, Sofia, "The Unresolved Dilemma of Self-Determination: Crimea, Donetsk and Luhansk", The International Journal of Human Rights, vol. 20, Issue 7, 2016.
  4. Dananjaya, I Komang, Satyayudha Dhananhaya, Nyoman, "The Legality of Russia's Special Military Operation against Ukraine from International Law Perspective", Journal Kertha Patrika, vol. 44, No. 1, April 2022, pp. 44-61.
  5. Fischer, Sabine, "The Donbas Conflict: Opposing Interests and Narratives, Difficult Peace Process", Stiftung Wissenschaft und Politik (German Institute for International and Security Affairs) Research Paper, April 2019, available at: <https://www.swp-berlin.org/ publications/products/research_papers/2019RP05_fhs.pdf >, last seen 13th October 2022.
  6. Geiß, Robin, "Russia's Annexation of Crimea: The Mills of International Grind Slowly but They Do Grind", International Law Studies, vol. 91, 2015.
  7. Giuliano, Elise, "Who Supported Separatism in Donbas? Ethnicity and Popular Opinion at the Start of the Ukraine Crisis", Post-Soviet Affairs, vol. 34, Nos. 2-3, 2018.
  8. Golanski, Robert, "One Year after Minsk II: Consequences and Progress", European View, vol. 15, Issue 1, 2016.
  9. Havlik, Peter et al., "Economic Challenges and Costs of Reintegrating the Donbas Region in Ukraine", The Vienna Institute for International Economic Studies (Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche=wiiw) Research Report 447, June 2020. Available at: <https://wiiw.ac.at/economic-challenges-and-costs-of-reintegrating-the-donbas-region-in-ukraine-dlp-5351.pdf>, last seen 13th October 2022.
  10. Jones, Natalie, "Self-Determination and the Right of Peoples to Participate in International Law-Making", British Yearbook of International Law (in press), published online: 20 November 2021. Available at: <https://academic.oup.com/bybil/advance-article/doi/ 10.1093/bybil/brab004/6432499?login=true>, last seen 13th October 2022.
  11. Malksoo, Lauri, "The Annexation of Crimea and Balance of Power in International Law". European Journal of International Law, 3, No. 1, 2019.
  12. Nikouei, Majid, Zamani, Masoud, "The Secession of Crimea: Where Does International Law Stand?", Nordic Journal of International Law, \vol. 85, No. 1, 2016, pp. 37-64.
  13. Protsyk, Oleh, "Majority-Minority Relations in Ukraine", Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, vol. 7, No. 1, 2008.
  14. Saul, Matthew, "The Normative Status of Self-Determination in International Law: A Formula for Uncertainty in the Scope and Content of the Right?", Human Rights Law Review, vol. 11, Issue 4, 2011.
  15. Samkharadze, Nikoloz, "Recognition of States in International Law and Practice", Journal of Young Researchers, No. 3, July 2016.
  16. Van den Driest, Simone F., "Crimea’s Separation from Ukraine: An Analysis of the Right to Self-Determination and (Remedial) Secession in International Law", Netherlands International Law Review, No. 62, 2015.
  17. Visoka, Gezim, "Statehood and Recognition in World Politics: Towards a Critical Research Agenda", Cooperation and Conflict, 21 September 2021 (Online First).
  18. Weller, Marc, "Russia’s Recognition of the ‘Separatist Republics’ in Ukraine was Manifestly Unlawful", ejiltalk, 9 March 2022, available at: <ejiltalk.org/russias-recognition-of-the-separatist-republics-in-ukraine-was-manifestly-unlawful/>, last seen 13th October 2022.
  19. Solomon, Stefan, "Self-Determination in the Case Law of the African Commission: Lessons for Europe", Verfassung und Recht in Übersee / Law and Politics in Africa, Asia and Latin America, vol. 50, No. 3, 2017 (Special Issue: Self-Determination and Indigenousness).

   

  - Documents

  1. Human Rights Committee, Concluding Observations on the Eighth Periodic Report of Ukraine, 9 February 2022, CCPR/C/UKR/CO/8.
  2. ICJ, Accordance with International Law of the Unilateral Declaration
   of Independence in Respect of Kosovo,
   Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 403, 22 July 2010.
  3. ICJ, Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v. Russian Federation), Order, 16 March 2022.
  4. Umland, Andreas, von Essen, Hugo, Russia's Dictated Non-Peace for Ukraine in 2014-2022: Why the Minsk Agreements Were Doomed from the Start and What Lessons They Teach, Stockholm Centre for Eastern European Studies, Report No. 3 2022, 10 May 2022, available at: <https://www.ui.se/globalassets/ui.se-eng/publications/sceeus/russias-dictated-non-peace-for-ukraine-20142022.pdf>, last seen 13th October 2022.
  5. Written Statement of Russia, International Court of Justice, Accordance with International Law of Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, 2010

   

  - News Agencies and Internet Sites

  1. Alexander Düben, Björn, "“There is no Ukraine”: Fact-Checking the Kremlin’s Version of Ukrainian History", available at: <https://blogs.lse.ac.uk/lseih/2020/07/01/there-is-no-ukraine-fact-checking-the-kremlins-version-of-ukrainian-history/>, Last seen 15th May 2022.
  2. "Fears for Ukraine's Ceasefire as Clashes with Russia-Backed Rebels Intensify", The Guardian, 15 February 2015, last seen 1st April 2022.
  3. Hinton, Alexander, "Putin’s Claims that Ukraine is Committing Genocide are Baseless, but not Unprecedented", The Conversation, 25 February 2022, available at: <https://theconversation.com/putins-claims-that-ukraine-is-committing-genocide-are-baseless-but-not-unprecedented-177511>, last seen 17th May 2022.
  4. International Crisis Group, "Conflict in Ukraine’s Donbas: A Visual Explainer", available at: <https://www.crisisgroup.org/content/conflict-ukraines-donbas-visual-explainer>, Last seen 16th May 2022.
  5. "Minsk Agreement on Ukraine Crisis: Text in Full", The Daily Telegraph, 12 February 2015, Archived from the original on 27 March 2022, last seen 25th March 2022.
  6. "Poroshenko Says Local Elections in Ukraine Will be Held on 25 Oct, Date on Which They Will be Held in Donbas is Hard to Predict", Kyiv Post. Interfax, 11 June 2015, last seen 1st April 2022.
  7. "Separatists Win Vote in Ukraine Rebel Regions by Big Margins", The Washington Post, 12 November 2018, last seen 1st April 2022.
  8. "Ukraine Begins Artillery Withdrawal, Recognising Truce is Holding", Reuters, 26 February 2015, last seen 1st April 2022.
  9. "Ukraine Crisis: Army and Rebels Stall Heavy Arms Pullout", BBC News, 17 February 2015, last seen 1st April 2022.
  10. "Ukraine Extends 'Special Status' for Conflict-Hit Regions", Reuters, 12 December 2019, last seen 1st April 2022.
  11. "Ukraine Parliament Offers Special Status for Rebel East, Russia Criticizes", Reuters, Kiev, 17 March 2015, last seen 1st April 2022.
  12. "Ukrainian Soldiers Share Horrors of Debaltseve Battle after Stinging Defeat", The Guardian, 18 February 2015, last seen 1st April 2022.
  13. UNHCR, "Registration of Internal Displacement", available at: <https://www.unhcr.org/ ua/en/resources/idp-dashboard>, Last seen 15th May 2022.
  14. <https://www.spectator.co.uk/article/full-text-putin-s-declaration-of-war-on-ukraine>, last seen 1st April 2022.
  15. <https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/141/15628.pdf>, last seen 1st April 2022.
  16. <https://www.icj-cij.org/en/case/141/written-proceedings>, last seen 1st April 2022.
  17. <https://www.nytimes.com/2022/02/24/world/europe/putin-ukraine-speech.html>, last seen 1st April 2022.
  18. <https://www.theguardian.com/world/2014/aug/28/ukraine-russia-emergency-un-nato-eu-meetings-invasion-claim>, last seen 1st April 2022.