توصیف ماهیت حقوقی شروط استثناء به عنوان عامل محدودکننده قلمروی تعهدات ماهوی معاهده و آثار این توصیف در حقوق بین الملل سرمایه گذاری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

2 حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

اگرچه معاهدات سرمایه‌گذاری، مکانیزم مؤثری برای حمایت از سرمایه‌گذار خارجی تلقی می‌شوند، می‌توانند اختیارات سیاست‌گذاری و مقرره‌گذاری دولت میزبان را محدود کنند. به همین علت ممکن است دولت‌ها با پیش‌بینی امکان طرح دعوای سرمایه‌گذار در دیوان‌های داوری، از اجرای سیاست‌های عمومی مشروع خود به‌ویژه در حمایت از منافع امنیتی، محیط‌زیست، ‌نظم عمومی، اخلاق عمومی و بهداشت عمومی خودداری ورزند. بر همین اساس، در معاهدات مدرن سرمایه‌گذاری، دولت‌ها از طریق درج شروط استثنا به دنبال حمایت از منافع اساسی خود هستند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی قابلیت توصیف ماهیت حقوقی این شروط به‌عنوان عامل محدود‌کنندة قلمرو تعهدات ماهوی معاهده و آثار مترتب بر چنین توصیفی در داوری سرمایه‌گذاری است. در همین راستا، پس از نگاهی به چارچوب کلی این شروط، با تحلیل قواعد تفسیر معاهدات و رویه‌قضایی و داوری بین‌المللی روشن خواهد شد که علی‌رغم اختلاف‌نظر راجع به ماهیت شروط استثنا در رویة بین‌المللی، این شروط، محدود‌کنندة قلمرو تعهدات ماهوی معاهده هستند. چنین توصیفی از ماهیت حقوقی سبب ایجاد آثار خاصی در رسیدگی داوری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Nature of Exception Clauses as Treaty-Internal Limitation on the Scope of the Substantive Obligations of BITs and its Relevant Effects in International Investment Law

نویسنده [English]

 • Habib Sabzevari 2
1
2 International Commercial and Investment Law/Faculty of Law/Shahid Beheshti University/ Tehran/ Iran
چکیده [English]

Although Investment Treaties are considered as an effective tool to protect foreign investors, they can also limit the host state’s regulatory powers. That is why states, may refrain from pursuing their legitimate public policies, especially in the interests of security environment public order, public morality and public health by anticipating the possibility of initiation of arbitration proceedings brought by investors before arbitral tribunals,  Based on this background, states seek to protect their essential interests by incorporating Exception Clauses in modern Investment Treaties. The main aim of this article is to examine the characterization of the legal nature of Exception Clauses, as a limiting factor in the scope of the substantive obligations of BITs and the relevant effects of such a description in Investment Arbitration. In this regard, the authors initially try to study the general framework of such Clauses by anylizing the rules of Treaties Interpretation, Judicial Procedure and International Arbitration. Then they will demonstrate that Exception Clauses are characterized as a treaty-internal limitation on the scope of substantive obligations despite the disagreement about the nature of them. Such a characterization of its legal nature will raise important effects in arbitration proceeding.

کلیدواژه‌ها [English]

 • arbitral tribunal
 • Exception clause
 • foreign investor
 • investment treaties
 • regulatory powers
 1. منابع:

  الف. فارسی

  ـ کتاب

  1. پیران، حسین؛ مسایل حقوقی سرمایه‌گذاری بین‌المللی، گنج دانش، ۱۳۹۴.
  2. سیفی، سیدجمال؛ حقوق مسئولیت بین‌المللی، شهر دانش، ۱۴۰۰.
  3. عسکری، پوریا؛ حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در رویة داوری بین‌المللی، شهر دانش، ۱۳۹۶.
  4. غمامی، مجید و فهیمه یادگاری؛ حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی: مفهوم‌شناسی سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری خارجی، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۹۸.
  5. محبی، محسن؛ مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویة داوری بین‌المللی، سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، شهر دانش، ۱۳۸۶.

   

  ـ مقاله

  1. پیری، مهدی، محمدرضا شکیب و بهاره احمدپور؛ «بررسی رویکرد دیوان‌های داوری ایکسید به دفاع ضرورت و شرط استثنا: تأملی بر پرونده‌های گازی آرژانتین»، مطالعات حقوق انرژی، دورة 4 ، شمارة 2، پاییز و زمستان 1397.
  2. رضایی، علی؛ «شرط اقدامات منع­نشده در معاهدات سرمایه‌گذاری خارجی؛ مفهوم، مبانی و چالش‌ها»، مجلة حقوقی دادگستری، سال هشتادوپنجم، شمارة ۱۱۳، بهار ۱۴۰۰.
  3. سیفی، سیدجمال؛ «رأی دیوان دادگستری بین‌المللی در قضیة سکوهای نفتی: دیپلماسی قضایی در دادرسی بین‌المللی»، مجلة پژوهش‌های حقوقی، سال دوم، شمارة ۴، پاییز و زمستان ۱۳۸۲.
  4. میهمی، مهدی؛ «انتظارات مشروع سرمایه‌گذار در تقابل با منافع اساسی کشور میزبان و تحلیل آن به‌عنوان ریسک سیاسی»، فصلنامة پژوهش حقوق خصوصی، سال هفتم، شمارة ۲۸، پاییز ۱۳۹۸.
  5. نیکبخت، حمیدرضا و نگین انصاری؛ «حفظ منافع اساسی دولت میزبان در توافقات سرمایه‌گذاری بین‌المللی»، فصلنامة تحقیقات حقوقی، دورة 14، شمارة ۵۶، اسفند ۱۳۹۰.

   

  ب. انگلیسی

  - Books

  1. Blustein, Paul, And the Money Kept Rolling In (and Out): Wall Street, the IMF, and the Bankrupting of Argentina, Public Affairs, New Edition, 2006.
  2. Brown, Chester, A Common Law of International Adjudication, Oxford University Press, 2007.
  3. Kurtz, Jürgen, The WTO and International Investment Law: Converging Systems, Cambridge University Press, 2016.
  4. Paddeu, Federica, Justification and Excuse in International Law: Concept and Theory of General Defences, Cambridge University Press, 2018.
  5. Yearbook of the International Law Commission 2011, Report of the Commission to the General Assembly on the Work of its Sixty-Third Session, vol. II, Part Two, 2011.

   

  - Articles

  1. Alschner, Wolfgang, Hui, Kun, “Missing in Action: General Public Policy Exceptions in Investment Treaties”, in: Yearbook on International Investment Law and Policy, Sachs, Lisa, Coleman, Jesse, Johnson, Lisa (eds.), Oxford University Press, 2018.
  2. Alvarez, José E., Khamsi, Kathryn, “The Argentine Crisis and Foreign Investors: a Glimpse into the Heart of the Investment Regime”, The Yearbook on International Investment Law and Policy, Oxford University Press, 2009.
  3. Burke-White, William W, Von Staden, Andreas, “Investment Protection in Extraordinary Times: the Interpretation and Application of Non-Precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties”, Virginia Journal of International Law, vol. 48, Issue 2, January 2008.
  4. Finkelstein, Claire Oakes, “When the Rule Swallows the Exception”, Faculty Scholarship of Penn Law, vol. 19, 2000.
  5. Henckels, Caroline, “Permission to Act: The Legal Character of General and Security Exceptions in International Trade and Investment Law”, International & Comparative Law Quarterly, vol. 69, Issue 3, 2020.
  6. ———, “Should Investment Treaties Contain Public Policy Exceptions”, Boston College Law Review, vol. 59, Issue 8, 2018.
  7. Martini, Camille, “Avoiding the Planned Obsolescence of Modern International Investment Agreements: Can General Exception Mechanisms Be Improved, and How?”, Boston College Law Review, vol. 59, Issue 8, 2018.
  8. Mitchell, Andrew D., Hawkins, Jennifer K., Mishra, Neha, “Dear Prudence: Allowances under International Trade and Investment Law for Prudential Regulation in the Financial Services Sector”, Journal of International Economic Law, vol. 19, Issue 4, December 2016.
  9. Ridhi, Kabra, “Return of the Inconsistent Application of the ‘Essential Security Interest’ Clause in Investment Treaty Arbitration: CC/Devas v. India and Deutsche Telekom v. India”, ICSID Review-Foreign Investment Law Journal, 34, Issue 3, Fall 2019.
  10. Schill, Stephan, Briese, Robyn, “‘If the State Considers’: Self-Judging Clauses in International Dispute Settlement”, In: Max Planck Yearbook of United Nations Law, Bogdandy, A. Von, Wolfrum, R. (eds.), vol.13, 2009.
  11. UN International Law Commission, “Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries”, Yearbook of the International Law Commission, Report of the International Law Commission on the Work of its Fifty-Third Session, 2001.
  12. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 2019: Special Economic Zones, United Nations Publication, 2019.
  13. ———, World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic, United Nations Publication, 2020.
  14. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy, United Nations Publication, 2017.
  15. Vinuales, Jorge E., “Seven Ways of Escaping a Rule: of Exceptions and Their Avatars in International Law”, In: Bartels, L., Paddeu, F., Exceptions in International Law, Oxford University Press, 2017 Forthcoming.

   

  - Jurisprudence

  1. Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights, Islamic Republic of Iran v. United States of America, Provisional Measures, Order, 2018.
  2. Canfor Corporation v. United States of America; Terminal Forest Products Ltd. v. United States of America, UNCITRAL, Decision on Preliminary Question, 2006.
  3. CC/Devas (Mauritius) Ltd., Devas Employees Mauritius Private Limited, and Telcom Devas Mauritius Limited v. Republic of India, PCA Case No. 2013-09, Award on Jurisdiction and Merits, 2016.
  4. Certain Iranian Assets, Islamic Republic of Iran v. United States of America, Preliminary Objections, Judgment, 2019.
  5. CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina, 2005 ICSID Case No. ARB/01/8, Award, 2005.
  6. CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina, ICSID Case No. ARB/01/8, Decision of the ad hoc Committee on the Application for Annulment of the Argentine Republic, 2007.
  7. Continental Casualty Company v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/9, Award, 2008.
  8. Deutsche Telekom v. India, PCA Case No. 2014-10, Interim Award, 2017.
  9. Deutsche Telekom v. India, Judgment of the Swiss Federal Supreme Court, 4A_65/2018 Judgment, 2018.
  10. El Paso Energy International Company v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/03/15, Award, 2011.
  11. Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/01/3, Award, 2007.
  12. Infinito Gold Ltd. v. Costa Rica, ICSID Case No. ARB/14/5, Award,
  13. Infinito Gold Ltd. v. Costa Rica, ICSID Case No. ARB/14/5, Decision on Jurisdiction, 2017.
  14. LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. and LG&E International Inc. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/1, Decision on Liability, 2006.
  15. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, Nicaragua United States of America, Judgment, 1986.
  16. Mobil Exploration and Development Inc. Suc. Argentina and Mobil Argentina S.A. v. Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/04/16, Decision on Jurisdiction and Liability, 2013.
  17. Oil platforms, Islamic Republic of Iran v. United States of America, Preliminary Objection Submitted by the United States of America, ICJ, 1993.
  18. Oil Platforms, Islamic Republic of Iran v. United States of America, Preliminary Objection, Judgment, 1996.
  19. Oil Platforms, Islamic Republic of Iran v. United States of America, Judgment, 2003.
  20. Saluka Investments B.V. v. The Czech Republic, UNCITRAL.
  21. Sempra Energy International v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/16, Decision on the Argentine Republic’s Application for Annulment of the Award, 2010.
  22. Sempra Energy International v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/16, Award, 2007.

   

  - International instruments 

  1. 2012 U.S. Model Bilateral Investment Treaty.
  2. BLEU 2019 Model BIT (Belgium-Luxembourg Economic Union),
  3. BLEU (Belgium-Luxembourg Economic Union) - Uganda BIT, 2005.
  4. Canada-Senegal BIT, Canada-Senegal Foreign Investment Promotion and Protection Agreement, 2014.
  5. Iran, Islamic Republic of- Japan BIT (2016), Agreement between Japan and the Islamic Republic of Iran on Reciprocal Promotion and Protection of Investment, 2016.
  6. Iran, Islamic Republic of-Czech Republic BIT, Agreement on Reciprocal Promotion and Protection of Investments between the Government of the Czech Republic and the Government of the Islamic Republic of Iran, 2017.
  7. Iran, Islamic Republic of-Hungary BIT, 2017.
  8. Iran, Islamic Republic of-Luxembourg BIT, 2017.
  9. Lithuania - United States of America BIT, 1998.
  10. Treaty Between United States of America and the Argentine Republic Concerning the Reciprocal Encouragement and Protection of Investments, USA-Argentina BIT, Signed November 1991, Entered into Force October 1994.
  11. Treaty for the Promotion and Protection of Investments, Protocol, Germany-Pakistan BIT, 1959.
  12. Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights between the United States of America and Iran, 1955.
  13. Treaty of Friendship, Commerce, and Consular Rights between the United States of America and Austria, 1931.

  ج. فرانسوی

  - Livres

  1. Ascensio, Hervé, Droit International Économique, Presses Universitaires de France, 2018.
  2. Carreau, D.,Bismuth, R, Hamann, A., Juillard, P., Droit International Économique, Dalloz, 2017.
  3. De Nanteuil, Arnaud, Droit International de l’Investissement, Pedone, 2020.

   

  - Articles

  1. El Boudouhi, Saïda, “L’intérêt général et les règles substantielles de protection des investissements”, Annuaire Français de Droit International, 51, 2005.
  2. Juillard, Patrick, L’évolution des sources du droit des investissements, Martinus Nijhoff, 1994.
  3. ——, “Le nouveau modèle américain de traité bilatéral sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements (2004) ”, Annuaire Français de Droit International, 50, 2004.
  4. Laviec, Jean-Pierre, Protection et promotion des investissements: étude de droit international économique, Graduate Institute Publications, vol. 11, 1985.
  5. Leben, Charles, “L’état de nécessité dans le droit international de l’investissement”, Gazette du Palais, vol. 19, 2005.
  6. ——, “Le contentieux arbitral transnational relatif à l’investissement: nouveaux développements”, Louvain-la-Neuve, Anthemis, in : Revue Québécoise de Droit International, 19, Issue 2, 2006.
  7. Lemaire, Sophie, “L’arbitrage d’investissement et la restructuration de dettes souveraines (de l’expérience argentine au cas Grec)”, Revue de l’Arbitrage: Bulletin du Comité Français de l’Arbitrage, vol. 53, 2014.
  8. Pellet, Alain, “Les articles de la cdi sur la responsabilité de l’état pour fait internationalement illicite. Suite-et fin?”, Annuaire Français de Droit International, vol. 48, 2002.
  9. ——, “Notes sur la ≪fragmentation≫ du droit international: droit des investissements internationaux et droits de l’homme”, Unité et Diversité du droit International/Unity and Diversity of International Law, Brill Nijhoff, 2014.
  10. ——, “La jurisprudence de la Cour Internationale de Justice dans les sentences CIRDI”, Journal du Droit International, vol. 5, 2014.
  11. Pellet,, and Daillier, Droit international public, (LGDJ 2015).