تحلیل حقوقی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص در حقوق بین‌الملل، به‌عنوان ناقض ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه الزهراء(س)

چکیده

ناپدیدسازی اجباری یا غیر‌ارادی اشخاص، اقدامی منحصربه‌فرد و مرکب است. طی این عمل، مجنی‌علیه ربوده می‏شود، به‌طور غیر‌قانونی بازداشت شده و اغلب در حین بازجویی، شکنجه یا کشته، و جسد او پنهان می­شود. این عمل به طرز قابل‌توجهی ناقض حقوق بشری مجنی­علیه است. یکی از این حقوق بشری که با ارتکاب ناپدیدسازی اجباری به‌شدت نقض می­شود، «حق فرد به شناسایی در برابر قانون»، موضوع ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ناپدیدسازی اجباری، که در اسناد بین­المللی به‌عنوان «جنایت علیه بشریت» شناسایی شده، یکی از جدی‌ترین اشکالِ قراردادن فرد در خارج از حمایت قانون است و حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی را نقض می‌کند. به عبارتی این عمل، افراد را در وضعیت نامعلومی قرار می­دهد که امکان دستیابی به حداقل حقوق بشری خویش را ندارند و ازاین‌رو به‌عنوان شخص در برابر قانون شناسایی نمی­شوند. مضافاً اینکه در پی ارتکاب این جنایت، قربانیان از حقوق قانونی­ای که حق بر شناسایی شخصیت حقوقی برای افراد به ارمغان می­آورد­، محروم می­شوند.بر این اساس، نوشتار پیش ­رو قصد دارد با ارائه تحقیقی توصیفی تحلیلی، ضمن بیان چیستی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص، با توجه به اسناد و رویه‏های بین‌المللی تحلیل کند که چگونه این جنایت، ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of the Crime of Enforced Disappearance of Persons in International Law as a Violation of Article 6 of the Universal Declaration of Human Rights

نویسنده [English]

 • Maryam Ahmadinejad
Assistant Professor, University of Alzahra
چکیده [English]

Enforced or involuntary disappearances ofpersons is a unique and consolidated act, during which, the victim is abducted, illegally detained and often tortured during interrogation, killed, and the body concealed. This action violates the victims’ human rights considerably. The “individual's right to recognition before the law” under Article 6 of the Universal Declaration of Human Rights is one of these rights that is seriously violated by committing this act. Forced disappearance is recognized in international instruments as a “crime against humanity”. This is one of the most serious forms of placing a person outside the protection of law and this practice violates the individual's right to the recognition of legal personality. In other words, this action put individuals in an uncertain situation in which they don’t have access to their minimum human rights. Hence, they are not recognized as a person before the law and they are deprived of legal rights derived from the recognition of the legal personality. Accordingly, this paper aims to provide an analytic descriptive study in order to express the nature of the crime of forced disappearance of persons, and based on international documents and practices, the reasons why this crime is regarded as a violation of Article 6 of the Universal Declaration of Human Rights will be analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Enforced Disappearances of Persons
 • Article 6 of the Universal Declaration of Human Rights
 • International Law
 • human rights
 • individual
 • منابع:

  الف) فارسی

  ـ کتاب

  • والاس، ربکا؛ حقوق بین‌الملل، ترجمه و تحقیق: سید‌قاسم زمانی و مهناز بهرام‌لو، شهر دانش، چاپ سوم، 1390.

   

  ـ مقاله

  • بیگ‌زاده، ابراهیم؛ «بررسی جنایت نسل‌کشی و جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 21 و 22، زمستان 1376 تا تابستان 1377.
  • ·      زمانی، سید‌قاسم؛«استقرار دیوان کیفری بین‌المللی، بیم‌ها و امیدها»، پژوهش‌های حقوقی، شماره 2، 1381.
  • ·      قربان‌نیا، ناصر؛«ماهیت عام تعهد به رعایت حقوق بشر و مسئله شرط»، حقوق اسلامی، سال ششم، شماره 21، تابستان 1388.
  • ·      کاظمی، سید‌علی؛ «بررسی مفهوم ناپدیدی اجباری افراد»، فصلنامه پلیس بین‌الملل، سال اول،شماره 2، تابستان 1389.
  • ·      میر‌محمد‌صادقی، حسین؛«لزوم رعایت حقوق بنیادین بشر به‏عنوان آمره بین‌المللی»، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 34 و 35، بهار و تابستان 1384.

   

  ب) انگلیسی

  - Books

  • Carrie Booth Walling, Susan Waltz, Human Rights: From Practice to Policy, October 2010, Proceedings of a Research Workshop, University of Michigan, 2011.
  • Cassese, Antonio, International Criminal Law, Oxford University Press, 2003.
  • Morsink, Johanne, The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting, and Intent, University of Pennsylvania Press, USA, 2011.
  • Scott, Shirley V., Anthony John Billingsley, Christopher Michaelsen, International Law and the Use of Force: A Documentary and Reference Guide, Greenwood Publishing Group, Oxford, USA, 2010.
  • Tinta, Mónica Feria, The Landmark Rulings of the Inter-American Court of Human Rights on the Rights of the Child: Protecting the Most Vulnerable at the Edge, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 2008.

   

  - Articles

  • Giorgou, Irena, “State Involvement in the Perpetration of Enforced Disappearance and the Rome Statute”, Journal of International Criminal Justice11, Oxford University Press, 2013.
  • McCrory, Susan, “The International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance”, Human Rights Law Review 7:3, Oxford University Press, 2007.
  • ·      Philip Linghammar, “Time for Enforced Disappearance to Disappear”, 2nd Term Paper Human Rights Studies, Supervisor: Dr. Olof Beckman, 2008, p. 17.
  • Vitkauskaitė-Meurice, Dalia and Žilinskas, Justinas, “The Concept of Enforced Disappearances in International Law”, Mykolas Romeris University, Lithuania,Jurisprudence,vol. 120, No. 2, 2010.

   

  - Awards and Other Instruments

  • Andrés Mestre Esquivel v. Colombia, Case 268-06, Report No. 75/08, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.130 Doc. 22, rev. 1 (2008).
  • Case Anzualdo Castro v. Perú,Preliminary Exception, Merits, Reparations and Costs. Judgment of 22 of September of 2009. Series C No. 202.
  • Case of Chitay Nech et al.v.Guatemala, Preliminary Exceptions, Merits, Reparations and Costs,Judgment of 25 may 2010, Inter-Am.Ct.H.R.
  • Case of Jeremías Osorio Rivera et al. v. the Republic of Peru, Case 11.845,Report No. 140/11, Judgment of 31 October of 2011,Inter-Am.C.H.R.
  • ·      Case of Jose Adrian Rochac Hernandez v. El Salvador,Case 731-03,Report No. 90/06, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.127 Doc. 4 rev. 1 (2007).
  • Case of Saúl Filormo Cañar Pauta v. Ecuador, Case 295-03, Report No. 1/11, Inter-Am.C.H.R., 2011.
  • Case of the yean and Bosico children v. Dominican Republic, Judgment of September 8 2005, Inter-Am Ct. H.R.
  • Case Radilla Pacheco v. México, Preliminary Exceptions, Merits, Reparations and Costs. Judgment of 23 of November of 2009. Series C, No. 209.
  • Cases 12,577, 12,646, 12,647, 12, 667 Merits Rochc Hernandez et al. El Salvador, Inter-Am.C.H.R., Report No. 75/12, judgment of 7 November 2012.
  • Clark, Roger S. and M. Berman “State Terrorism: Disappearances”, Rutgers Law Journal, vol. 13, Spring 1982.
  • Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.
  • Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, UN Doc. A/47/49 (1992).
  • ·      Elcida Arévalo Perez et al. v. Colombia, Communication No. 181/1984, U.N. Doc. CCPR/C/37/D/181/1984 (1989).
  • Emelinda Lorena Hernández v. El Salvador, Case 732-03, Report No. 11/08, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.130 Doc. 22, rev. 1 (2008).
  • Franz Britton v. Guyana, Case 12.264, Report No. 1/06, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.127 Doc. 4 rev. 1 (2007).
  • General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 20 December 2012, International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, A/RES/67/180, 3 April 2013.
  • General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 26 January 2011, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances,A/HRC/16/48.
  • General Assembly, Resolution adopted by the General Assembly on 26 January 2011, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances,A/HRC/16/48.
  • Grant, Philip, General Allegation to the United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, 25 May 2011.
  • Grant, Philip, General Allegation to the United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, 25 May 2011.
  • Human Rights Committee of the Covenant on Civil and Political Rights, Communication 1327/04, Grioua v. Algeria, 10 July 2007.
  • Human Rights Council, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, A/HRC/19/58/Rev.1, 2 March 2012.
  • Human Rights Law Centre, International Human Rights Reports, vol. 9, Department of Law, University of Nottingham, 2002.
  • Inter-American Convention on Enforced Disappearance of Persons.
  • International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.
  • Kaya v. Turkey, [1998] IIHRL 12 (19 February1998).
  • Kurt v. Turkey (24276/94) [1998] Eur. Ct. H.R., 44 (25 May 1998).
  • Manuel Antonio Bonilla Osorio and Ricardo Ayala Abarca v. El Salvador, Case 1072-03, Report No. 66/08, Inter-Am. C.H.R., EA/Ser.L/V/II.130 Doc. 22, rev. 1 (2008).
  • Mojica v. Dominican Republic, Communication No. 449/1991, U.N. Doc. CCPR/C/51/D/449/1991 (1994).
  • Office of the High Commissioner for Human Rights, Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Presecutors and Lawyers, United Nations Publications, 2003.
  • Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “Enforced or Involuntary Disappearances”, Fact Sheet, No. 6/Rev.3, United Nations Office at Geneva, 2009.
  • Prosecutor v. Dusan Tadic, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (May 7, 1997), Case No. IT-94-1-T.
  • Rome Statute of the International Criminal Court, adopted at a diplomatic conference in Rome on 17 July 1998.
  • Santos Ernesto Salinas v. Brazil, Case 733-03, Report No. 10/08, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.130 Doc. 22, rev. 1 (2008).
  • Sarkin, Jeremy, Statement by theChair-Rapporteur of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, Nineteenth session of the Human Rights Council, 2012.
  • The Inter-American Convention on Forced Disappearance of Persons 1994 (Inter-American Convention).
  • The United Nations International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (United Nations Convention).
  • Velasquez Rodriguez v. Honduras, Judgment of July 29, 1988, Inter-Am.Ct.H.R. (Ser. C) No. 4 (1988).
  • Víctor Manuel Isaza Uribe and Family v. Colombia, Case 10.737, Report No. 102/11, Inter-Am.C.H.R. (2011).
  • Ximena Vicario v. Argentina, Communication No. 400/1990, U.N. Doc. CCPR/C/53/D/400/1990 (1995).