دوره و شماره: دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، مهر 1396 (doi)