قائم‌به‌‌شخص‌بودن امر داوری و استفاده از دستیاران حقوقی در داوری‌های بین‌المللی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

استفاده از دستیاران حقوقی در داوری‌های بین‌المللی، به‌ویژه در پرونده‌های بزرگ و پیچیده، رویه رایج شده است، به نحوی‌که داوران یا دیوان داوری، بسیاری از امور شکلی یا ماهوی پرونده را با کمک دستیاران خود که غالباً از میان کارآموزان و وکلای جوان انتخاب می‌شوند انجام می‌دهند. بی‌تردید، بهره‌گیری از خدمات دستیاران حقوقی مزایای متعددی از جهت زمان، هزینه و کارآمدی جریان داوری دارد و برای داوران این امکان را فراهم می‌کند که عمدة وقت خود را صرف تمرکز بر پرونده و تعمق در نکات و ابعاد مختلف آن کنند و در مقابل، اموری مانند طبقه‌بندی اسناد و مدارک، تنظیم جلسات داوری و یادداشت‌برداری از دفاعیات طرفین را به دستیاران خود بسپارند. با‌ وجود این، در سال‌های اخیر این مسئله مطرح شده است که واگذاری امور به دستیاران حقوقی با قائم­به­‌شخص‌بودن امر داوری تعارض دارد، چرا‌ که طرفین اختلاف، داوران را به سبب ویژگی‌ها و اوصاف شخصی­شان انتخاب کرده‌اند و انتظار می‌رود داوران نیز با پذیرش سمت خود، این وظیفه را شخصاً انجام دهند. این نگرانی زمانی پررنگ‌تر می‌شود که در برخی موارد، امور ماهوی پرونده، ازجمله گردآوری و مطالعه منابع حقوقی و رویه‌قضایی مرتبط، تلخیص لوایح طرفین، شرکت در جلسات شور و نگارش پیش‌نویس بخش‌هایی از رأی داوری نیز به دستیاران سپرده می‌شود. پژوهش حاضر به تعارض میان قائم‌­به­‌شخص‌بودن امر داوری و بهره‌گیری از خدمات دستیاران حقوقی در داوری‌های بین‌المللی می­پردازد. بدین ‌منظور، قواعد مختلف سازمان‌های داوری، نظرات علمای برجسته حقوق و رویه‌قضایی در این خصوص بررسی و تلاش شده معیاری برای قضاوت در خصوص نقض یا عدم نقض قائم­به­‌شخص‌بودن امر داوری به دست داده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intuitu Personae Character of Arbitration’s Mandate and Use of Legal Assistants in International Arbitrations

نویسندگان [English]

 • Mohammad Jafar Ghanbari Jahromi 1
 • Seyed Mohammadali Abdollahi 2
1 Associate Professor, Shahid Beheshti University, Faculty of Law
2 PhD Student of Shahid Beheshti University, Faculty of Law
چکیده [English]

Use of legal assistants in international arbitrations, especially in important and complex cases, has become a common practice to the extent that arbitrators or arbitral tribunals carry out a great number of procedural or substantive matters having the help of their legal assistants who are normally chosen from young lawyers or interns. No doubt benefiting from services of assistants will bring different advantages in time, costs and efficiency of arbitration process and allow arbitrators to devote most of their time to the case scrutinizing different aspects of the case, and in turn, delegate matters such as organizing evidence and documents, coordinating the hearings, summarizing the parties’ pleadings etc. to their assistants. In spite of this, the question has been raised recently that whether delegating arbitral tasks to assistants is against the intuitu personae character of the arbitrators’ mandate since the parties have appointed arbitrators due to their personal characteristics and by accepting their mandate, they are expected to carry out their duty in person. The concern becomes greater when one faces delegation to the assistants of substantive issues, such as researching legal sources and relevant jurisprudence, summarizing parties’ memorials, attending deliberations, and drafting certain parts of the award. The present article will discuss the conflict between intuitu personae character of arbitrators’ mandate and benefiting from arbitral assistants’ services in international arbitrations. To that end, rules of arbitral institutions, legal doctrines and jurisprudence have been examined and finally, the standard for judging the violation of intuitu personae character of arbitrators’ mandate will be introduced.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Arbitration
 • legal Assistant
 • Intuitu Personae Agreements
 • Delegation of Judicial Powers
 • الف. فارسی

  ـ کتاب

  • ·     صفایی، سید ‌حسین؛ حقوق بین‌الملل و داوری‌های بین‌المللی، چاپ سوم، میزان، ۱۳۹۰.
  • ·     کاتوزیان، ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی، چاپ دوازدهم، میزان، ۱۳۸۶.
  • ·     نیکبخت، حمیدرضا؛ داوری تجاری بین‌المللی: آیین داوری، چاپ دوم، نشر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۹۰.

  ـمقاله

  • ·     شمس، عبدالله و سیدفرهاد بطحائی؛ «ماهیت حقوقی داوری»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۷۰، تابستان ۱۳۹۴ .
  • ·     رضایی، علی و میلاد امیری؛ «انتقال موافقت‌نامه داوری»، مجله مطالعات حقوقی شیراز، دوره نهم، شماره 3، پاییز ۱۳۹۶.

  ـ مقررات

  • ·     قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران (5/6/1386).

   

  ب) انگلیسی

  - Books

  • David D. Caron, Lee M. Caplan, The UNCITRAL Arbitration Rules: A Commentary, 2nd edn., Oxford University Press, 2013.
  • Gary Born, International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2014.
  • Jeffrey Waincymer, Procedure and Evidence in International Arbitration, Kluwer Law International, 2012.
  • Julian D. M. Lew, et. al., Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, 2003.
  • Mauro Rubino-Sammartano, International Arbitration: Law and Practice, 2nd edn., Kluwer Law International, 2001.
  • Manuel Arroyo, Arbitration in Switzerland: The Practitioner’s Guide, Kluwer Law International, 2013.
  • Redfern and Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration,4th edn., Sweet & Maxwell, 2004.
  • Richard A. Posner, How Judges Think, Harvard University Press, 2008.
  • Romano, Cesare et. al., The Oxford Handbook of Adjudication, Oxford University Press, 2013.

  - Articles

  • Bernhard Berger, “Rights and Obligations of Arbitrators in the Deliberations”, ASA Bulletin, vol. 31, 2014.
  • Constantine Partasides, “The Forth Arbitrator? The Role of Secretaries to Tribunals in International Arbitration”, Arbitration International, vol. 18, iss. 147, 2002.
  • Hong-Lin Yu and Masood Ahmed, “Keeping the Invisible Hand under Control? – Arbitrator’s Mandate and Assisting Third Parties”, Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration, vol. 19, iss.213, 2016.
  • James Menz, Anya George, “How Much Assistance Is Permissible: A Note on the Swiss Supreme Court’s Decision on Arbitral Secretaries and Consultants”, Journal of International Arbitration, vol. 33, iss. 311, 2016.
  • Michael Feit, Chloe Terrapon Chassot, “The Swiss Federal Supreme Court Provides Guidance on the Proper Use of Arbitral Secretaries and Arbitrator Consultants under the Swiss lex arbitri”, ASA Bulletin, vol. 4, iss. 897, 2015.
  • Michael Polkinghorne, Charles B. Rosenberg, “The Role of the Tribunal Secretary in International Arbitration”, Dispute Resolution International, vol. 8, iss. 2, 2014.
  • Nadine J. Wiehern, “A Court of Clerks, Not of Men”, De Paul Law Review, vol. 49, 1999.
  • Sally J. Kenney, “Beyond Principals and Agents: Seeing Courts as Organizations by Comparing Referendaires at the European Court of Justice and Law Clerks at the US Supreme Court”, Comparative Political Studies, vol. 3, iss. 5, June 2000.

   

  - Cases

  • Additional Opinion of Professor Dalhuisen in Campania de Aguas del Aconquija S. A. and Vivendi Universal S.A v. Republic of Argentina, ICSID Case no. ARB/97/3 (2010), Decision on the Argentine Republic’s Request for Annulment of the Award rendered on 20 August, 2007.
  • Brief of Russian Federation, Russian Federation v. Yukos Universal Limited, C/09/477160 / HA ZA 15-1, January 28, 2015.
  • Caratube International Oil Company LLP v. Republic of Kazakhstan, ICSID, Case No. ARB/08/12, Award, 5 June, 2012.
  • Challenge of Judge Gaetano Arangio-Ruiz, Iran-United States Claims Tribunal Reports, Cambridge, Grotius Publications Ltd, 1992, vol. 27.
  • Compañía de Aguas del Aconquija S.A., Vivendi Universal v Republic of Argentina, ICSID Case No. ARB/97/3, Award, 20 August, 2007.
  • DFC 4A_709/2014, Swiss Supreme Court, May 21, 2015.
  • Glamis Gold, Ltd. v. United States, Award Before the Arbitral Tribunal Constituted under Chapter 11 of the North American Free Trade Agreement, 8 June, 2009.
  • Duke Energy International Peru Investments No. 1, Ltd. v. Republic of Peru, ICSID Case No. ARB/03/28, Decision on Jurisdiction, 1 February 2006.
  • Oliva v Heller, United States Circuit Court, Case no. 839 F.2d 37 (2d Cir. 1988).
  • Russian Federation v. Yukos Universal Limited, C/09/477160 / HA ZA 15-1 (english translation), The Hague District Court (20 April, 2016).
  • Sacheri v. Robotto, Corte di cassazione, 7 June, 1989, ((1991) XVI YBCA 156) in Yearbook Commercial Arbitration, vol. 16, 1991.
  • Sonatrach v Statoil, [2014] EWHC 875 (Comm) (2 April, 2014).
  • The Rompetrol Group N.V. v. The Republic of Romania, ICSID Case No. ARB/06/3, Decision on Respondent’s Preliminary Objections on Jurisdiction and Admissibility, 18 April, 2008.

   

  - Documents

  • Arbitration Act 1996, England, Wales and Northern Ireland.
  • Code of Civil Procedure as promulgated on 5 December 2005 (Bundesgesetzblatt (BGBl., Federal Law Gazette) I page 3202; 2006 I page 431; 2007 I page 1781), last amended by Article 1 of the Act dated 10 October 2013 (Federal Law Gazette I page 3786).
  • Note on the Appointment of Administrative Secretaries, Singapore International Arbitration Centre (SIAC), 2015.
  • Note on the Use of Secretary (Proceedings conducted under the FAI Arbitration Rules and FAI Expedited Arbitration Rules), The Arbitration Institute of Finland Chamber of Commerce, 2013.
  • Note to Parties and Arbitral Tribunals on the Conduct of the Arbitration Under the ICC Rules of Arbitration, International Chamber of Commerce, 2017.
  • Guidelines for Use of Clerks and Tribunal Secretaries in Arbitrations, JAMS International Guidelines on the Use of Secretary to the Arbitral Tribunal, Hong Kong International Arbitration Centre, 2014.
  • Hong Kong Administered Arbitration Rules, Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), 2013.
  • ICSID Financial and Administrative Regulations, 2013.
  • Note for Arbitrators, London Court of International Arbitration, 2017.
  • Switzerland’s Federal Statute on Private International Law, 1987.
  • The Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes, American Arbitration Association, 2004.
  • UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings, United Nations Commission on International Trade Law, 2016.
  • Young ICCA Guide on Arbitral Secretaries, International Council for Commercial Arbitration, 2014, The ICCA Reports No. 1.
  • Tribunal Rules of Procedure, Iran-United States Claims Tribunal, 3 May, 1983.