ماهیت حقوقی نظرات تفسیری کمیتة حقوق بشر ملل متحد

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران ، ایران

2 دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده

یکی از علل اهمیت ویژة کمیتة حقوق بشر در حمایت و ارتقای حقوق بشر، مأموریت این نهاد مبنی بر تصویب نظرات تفسیری است. با وجود اینکه کمیته، صالح به تصویب و انتشار نظرات تفسیری وفق بند 4 ماده 40 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ماهیت و جایگاه قانونی این تفاسیر، همواره محل بحث بوده است. قدر متیقن آنکه نظرات تفسیری کمیتة حقوق بشر که عصارة تمامی دانش‌ها، یافته‌ها و تجارب کمیته در خلال انجام مأموریت‌ها هستند، اگرچه به لحاظ قانونی الزام­آور نیستند، دارای جایگاه حقوقی در سلسله منابع غیرحصری حقوق بین­الملل بوده و می­توان آن‌ها را در زمرة منابع فرعی یا کمکی حقوق بین­الملل به شمار آورد. در این چارچوب، مسئلة اصلی مقالة حاضر، جایابی نظرات تفسیری در سلسله منابع حقوق بین‌الملل، تبعیت از آن‌ها به دلیل جایگاه قانونی و متعاقباً توسعه و ارتقای حقوق بشر از دریچة تصویب آن‌ها بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal Nature of United Nation Human Rights Committee's General Comments

نویسندگان [English]

  • Seyed Ghasem Zamani 1
  • Amirhossein Mohebali 2
1 ÷Professor Department of Public and International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaie University ,Tehran ،Iran
2 Ph.D. in International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabataba'i University,
چکیده [English]

One of the reasons for the special importance of the HRC in the protection and promotion of human rights is due to the mission of this institution to adopt GCs. Despite the fact that the committee is competent to adopt GCs according to Art.40 (4) ICCPR, the legal status of these GCs is always the subject of debate. The GCS, which are an extract of all the knowledge, findings and experiences of the Committee during its mandates, have a legal status in the series of non-exclusive sources of international law, although they are not legally binding. They can be considered as secondary or complementary sources of international law. The main issue of this article was the placement of GCs in the normative hierarchy and sources of international law, their compliance due to their legal status, and subsequently the development and promotion of human rights through the lens of their ratification.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • Human Rights Committee
  • General Comments
  • Sources of International Law
  • Binding
  • Legal status