دوره و شماره: دوره 40، شماره 69 ( بهار) - شماره پیاپی 69، فروردین 1402 
کیفرهای بدنی از منظر دیوان کیفری بین‌المللی در پروندة الحسن

10.22066/cilamag.2023.701345

محمدحسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید محمدجواد ساداتی