تأثیر شورای امنیت ملل متحد بر سیاسی شدن دیوان کیفری بین‌المللی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

چکیده

دو نهاد بین‌­المللی، یکی دیوان کیفری بین­‌المللی و دیگری شورای امنیت سازمان ملل متحد با توجه به روابطی که با یکدیگر دارند، موضوع مباحث در عرصة حقوق بین‌­المللی قرار گرفته‌­اند. اولی کار قضایی و دومی کار سیاسی می­کند. همزیستی این دو نهاد نیز اگرچه مبتنی بر مقررات اساسنامة دیوان کیفری بین­‌ا‌لمللی (مواد 12 تا 16)، است چالش­هایی به همراه داشته است. با وجود تلاش­ برای تدوین اساسنامة دیوان، و پیشرفت­های حقوق بین‌­الملل، نظر به ارتباط آن با شورای امنیت، هنوز برخی نویسندگان حقوقی کیفری بین­‌المللی به آن به­‌عنوان موضوع سیاسی نگاه می­کنند. اگرچه صرف ارتباط شورای امنیت با دیوان باعث تقابل و سیاسی‌شدن دیوان نخواهد شد، دیوان برای حفظ کارایی و مشروعیت و استقلال خود، ضمن وفاداری به اساسنامه در برخی موارد (همانند تعویق تعقیب یا تحقیق) باید از شورای امنیت نیز تبعیت کند. آنچه در روابط بین این دو نهاد می­گذرد، در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته و یافته‌های تحقیق، حکایت از آن دارد که شورای امنیت می­تواند با استفاده از ابزارهایش به دیوان اثر سیاسی بگذارد. اما سؤال مهم این است که شورای امنیت از چه طریق و بر مبنای چه معیارهایی قادر به اعمال نفوذ سیاسی بر دیوان است؟ به نظر می­رسد شورای امنیت و در رأس آن قدرت­های بزرگ دنیا با توجه به منافعی که دارند از طرق مختلفی ازجمله هدایت شیوة ارجاع­دهی و کنترل دیوان بتوانند بر این نهاد قضایی اثر سیاسی بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the United Nations Security Council on the Politicization of the International Criminal Court

نویسندگان [English]

  • Behzad Razavifard 1
  • Mohammad Barati 2
1 Associate Professor, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University
2 Ph.D. Candidate in Criminal Law and Criminology, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

Two international organizations, the International Criminal Court and the United Nations Security Council, due to their relationship with each other, have become the subject of discussions in international law. The first one has judicial duties and the second one has political ones. Although the coexistence of these two organizations is based on the provisions of ICC Statute (Articles 12 to 16), it has brought challenges as well. Despite the efforts to compile ICC Statute, and thedevelopments in international law, considering its connection with the Security Council, some international criminal law writers still view it as a political issue. Although the mere connection of the Security Council with the Court will not causes confrontation and politicization of the Court, in order to maintain its efficiency, legitimacy, and independence while remaining loyal to the Statute, in some cases (such as deferral prosecution or investigation), the court must obey the Security Council. What happens in the relationship between these two organizations has been studied in this research and the findings of the research indicate that the Security Council can use its tools to exert a political influence on the Court. But the important question is that in what way and based on what criteria is the Security Council able to exert political influence on the Court? It seem that the Security Council and the world's great powers at the head of it, considering their interests, can exert a political influence on this judicial organization in various ways, such as guiding the way of referrals and controlling the Court.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politicization
  • The International Criminal Court (ICC)
  • The United Nations Security Council (UNSC)
  • The Referral power
  • The Deferral Power