دادخواهی نزد محاکم ملی در دعاوی سرمایه‌گذاری با تأکید بر دعوای انکار عدالت در پروندة لوون علیه ایالات متحده امریکا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استادیار دانشکدة حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

یکی از موضوعات اصلی در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، تأمین حقوق سرمایه‌گذار از طریق وضع استانداردهای حقوقی بین‌المللی، ازجمله اتخاذ رفتار منصفانه و برابر از سوی دولت با سرمایه‌گذار است که در صورت نقض آن، سرمایه‌گذار‌ می‌تواند مستقیماً در مرجع داوری بین‌المللی ذی­ربط علیه دولت میزبان طرح دعوا کند. اما در دعوای انکار عدالت، سرمایه‌گذار ناگزیر است ابتدا به مراجع داخلی کشور سرمایه‌پذیر مراجعه و دادخواهی کند و اگر دادخواهی او به نتیجه نرسید و عدالت در حق او اجرا نشد، می‌تواند به مرجع بین‌المللی رجوع کند. هدف این مقاله، ارزیابی ضرورت اجرای قاعدة دادخواهی نزد محاکم داخلی در دعوای انکار عدالت با تأکید بر‌‌ رأی پروندة لوون علیه ایالات متحده امریکا به‌عنوان مهم‌ترین پروندة موجود است. یافتة اصلی در این مقاله آن است که تحلیل قاعدة دادخواهی نزد محاکم داخلی در این‌‌ رأی‌‌‌ به تشتت آرا در این باره دامن زده است و برای رفع این‌‌‌ ابهام و تشتت در رویة داوری سرمایه‌گذاری در زمینة قلمرو اجرای قاعده در انکار عدالت، باید منتظر رویة معاهداتی دولت‌ها در معاهدات دو یا چند جانبة تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exhaustion of Local Remedies Rule in Investment Lawsuits with an Emphasis on the Denial of Justice Lawsuit in Loewen v. United States of America Case

نویسندگان [English]

  • Eeta Khosro khakpour 1
  • Mohsen Mohebi 2
1 Ph. D. Candidate in International law, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Faculty of Law, Tehran
چکیده [English]

The cornerstone of international investment law is to ensure the foreign investor's rights through international law standards including fair and equitable treatment. If the host state violates the standards, the foreign investor will not be obliged to raise a claim before local courts prior to international settlement of dispute. In contrast, in denial of justice, the investor must exhaust local remedies before seeking international redress. So in this respect, The Loewen case as an important arbitral practice on the relationship of denial of justice and exhaustion of local remedies will be analyzed in this article. The approach of Investment treaties will also be evaluated. This article concluded that arbitral tribunal in Loewen has made mistake by distinction between local remedies and finality rule. In order to resolve this ambiguty and confusion in investment arbitration in the field of denial of justice, one should wait for the treaty procedure of the states in bilateral or multilateral treaties for mutual encouraging and supporting of investment

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Investment Law
  • Protection of Foreign Investor
  • Denial of Justice
  • Exhaustion of Local Remedies
  • International Arbitration