دوره و شماره: دوره 40، شماره 71 ( پائیز) - شماره پیاپی 71، آذر 1402