نقض‌های حقوق بشری و بشردوستانة رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان از 7 اکتبر 2023

نوع مقاله : نقطه نظر

نویسنده

دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

حملات مسلحانه مستمر و بدون تفکیک نیرو‌های مسلح رژیم صهیونیستی به منطقة مسکونی غزه از 7 اکتبر تا کنون، با توجه به عضویت رژیم صهیونیستی درکنوانسیون‌های چهارگانة ژنو ۱۹۴۹، نقض فاحش قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه می باشد. علاوه بر این، با توجه به عرفی قلمدادشدن قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه، رژیم صهیونیستی نمی‌تواند با استناد به عدم عضویت خود در پروتکل‌های الحاقی اول و دوم 1977 و اعلام قصد ترک‌کردن موقعیت خود به‌عنوان قدرت اشغالگر از سال ۲۰۰۵، از مسئولیت‌ بین‌المللی خود به‌عنوان قدرت اشغالگر شانه خالی کند. رژیم صهیونیستی در اقدامات مسلحانة اخیر خود به غزه، عملاً مرتکب مجموعة متنوعی از نقض‌های قواعد بنیادین حقوق بشردوستانة بین‌المللی در سطحی گسترده شده است، ازجمله تخریب بیمارستانها، مراکز آموزشی و فرهنگی، زیرساخت‌های شهری، حملات کورکورانه به منطقه مسکونی غزه و قتل عام حدود 21 هزار نفر از 2 میلیون و 300 هزار نفر مردم غزه شده و بدین ترتیب با آواره کردن مردم و اعلام قصد کوچاندن جمعیت غزه مرتکب جنایت نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در سطحی گسترده، گردیده است. بر همین اساس می‌توان مسئولیت کیفری آمرین، عاملین و هدایت‌کنندگان جنگ اخیر غزه را به دلیل نقض آشکار  اصول و قواعد اساسی حقوق بشردوستانه احراز کرد و آنها را طبق ماده 8 اساسنامة دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان جنایتکار جنگی جهت تعقیب و محاکمه مورد توجه قرارداد؛ خصوصاً آنکه عضویت فلسطین در دیوان کیفری بین‌المللی، مبنای صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به جنایات مذکور را ایجاد کرده است. بنابراین نوشتار حاضر در پی بررسی نقض‌های رخ‌داده در غزه، واکنش نهادهای بینالمللی و در نهایت، تحلیل وقایع رخ‌داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Zionist Regime Violation of International Human Rights and Humanitarian Law Following the October 7, 2023 Hostilities (Point Of View)

نویسنده [English]

 • Ahmad reza Towhidi
Associate Professor, International Law Department, Faculty of Law, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

According to the official member-state status of the Zionist regime to the four Geneva Conventions of 1949, the continuous and non-segregated attacks by the armed forces of the Zionist regime on the residential areas of Gaza since October 7 have been considered a gross violation of international humanitarian law. Additionally, according to the customary nature of the rules and regulations of international humanitarian law, the Zionist regime cannot evade international responsibility as an occupying power by referring to not being a member state to the first and second additional protocols and declaring the intention to leave its position as an occupying power since 2005. In its recent armed attacks against Gaza, the Zionist regime has actually committed a diverse range of violations of the fundamental rules of international humanitarian law, including hospital demolition, educational and cultural centers and urban infrastructure destruction, uncritical attacks on the residential areas of Gaza and massacre of about 21,000 people out of 2,300,000 of Gaza population. Then eventually, committed genocide, war crimes and crimes against humanity by expelling people and announcing the intention to displace them, on a large scale. Based on these facts, it is possible to consider the criminal responsibility of the commanders, perpetrators and leaders of the recent war in Gaza due to the clear violation of these basic principles and rules and prosecute and try them according to Article 8 of the Statute of the International Criminal Court. Furthermore, Palestine's membership in the International Criminal Court has established the court’s jurisdiction over these crimes. This article aims to explain the recent events in Gaza, the reaction of international organizations and finally, the analysis of the events that have occurred.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Violation of international law
 • Humanitarian law
 • Zionist occupying regime
 • Palestine
 • War crimes
 1. - Article

  1. Ferraro, Tristan. “Determining the beginning and end of an occupation under international humanitarian law”. International Review of the Red Cross. Vol. 94, No. 885, (2012).

   

  - Instruments

  1. General Assembly THIRD COMMITTEE, SEVENTY-EIGHTH SESSION, 16TH MEETING, GA/SHC/4380, 10 OCTOBER 2023.
  2. General Assembly, A/RES/ES–10/21, 30 October 2023.
  3. Security Council, S/RES/2712, 15 November 2023.
  4. General Assembly, A/77/356, Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, Situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967, 21 September 2022.
  5. General Assembly, A/77/328, The United Nations Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in Israel, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, 14 September 2022.
  6. Letter dated 6 December 2023 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council, S/2023/962, 6 Decembre 2023.
  7. General Assembly, A/RES/78/121, 13 December 2023.
  8. Security Council, S/RES/2720, 22 December 2023.

   

  - Report

  1. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), Flash Appeal: Occupied Palestinian Territory, November 2023.

   

  - Websites

  1. Opinio Juris, available at: https://opiniojuris.org/2023/11/09/israel-palestine-and-cerds-early-warning-and-urgent-action-procedure/
  2. Mizan Online News Agancy, available at: https://www.mizanonline.ir/ 00JtvX
  3. European Journal of International Law. EJIL, available at: https://www.ejiltalk.org/humanitarian-access-to-gaza/
  4. European Journal of International Law. EJIL, available at: https://www.ejiltalk.org/in-defence-of-preliminary-assessments-proportionality-and-the-31-october-attack-on-the-jabalia-refugee-camp/
  5. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, available at: https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and- israel-flash-update-18
  6. https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/israel-commits- widespread-war-crimes-gaza-humanitarian-catastrophe-imminent-enar
  7. United Nations Secretary-General, available at: https://www.un.org/ sg/en/content/sg/speeches/2023-10-09/secretary-generals-remarks-the-press-the-situation-the-middle-east
  8. United Nations Secretary-General, available at: https://www.un.org/sg/en/ content/sg/note-correspondents/2023-10-12/note-correspondents-gaza
  9. United Nations The Office of the High Commissioner for Human Rights, available at: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/10/gaza-un-experts-decry- bombing-hospitals-and-schools-crimes-against-humanity
  10. United Nations The Office of the High Commissioner for Human Rights, available at: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/11/gaza-un-experts-call-international-community-prevent-genocide-against
  11. United Nations The Office of the High Commissioner for Human Rights, available at: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/11/un-child-rights-committee-condemns-killing-children-gaza-strip
  12. Statement by Ms. Laila Baker, UNFPA Arab States Regional Director; Ms. Adele Khodr, UNICEF Regional Director for the Middle East and North Africa; Dr. Ahmed Al-Mandhari, WHO Regional Director for the Eastern Mediterranean, 12 November 2023, available at: https://www.emro.who.int/ opt/news/unfpa-unicef-and-who-regional-directors-call-for-immediate-action-to-halt-attacks-on-health-care-in-gaza.html
  13. United Nations News Global perspective Human stories, available at: https://news.un.org/ en/story/2023/10/1142932
  14. United Nations News Global perspective Human stories, available at: https://news.un.org/ en/story/2023/11/1143922
  15. Security Council Fails to Adopt Resolution Demanding Immediate Humanitarian Ceasefire in Gaza on Account of Veto by United States. Available at: https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/ security-council-fails-adopt-resolution-demanding-immediate-humanitarian- ceasefire-gaza-account-veto-united-states