کاهش تهدیدات فضایی در پرتو حقوق نرم: مطالعة موردی قطعنامة 75/36 (2020) مجمع عمومی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3 دانش‌آموختة کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکدة حقوق، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، قم

چکیده

امروزه عوامل متعددی دارایی‌های فضایی را تهدید می‌کنند که مسلح­شدن فضای ماورای جو، یکی از مهم‌ترین این عوامل است. ازاین‌رو پیشگیری از تسلیحاتی­شدن فضا برای دولت‌ها از اولویت بسزایی برخوردار است. در این راستا طی دهه‌های اخیر تلاش‌های متعددی در دو بُعد حقوق سخت و حقوق نرم صورت گرفته است که اغلب با شکست روبه‌رو بوده‌اند. با وجود این، در سال‌های اخیر، گرایش به حقوق نرم برای پیشگیری یا کاهش تهدیدات فضایی در بین دولت‌ها افزایش یافته است. قطعنامة 36/75 (2020) با عنوان «کاهش تهدیدات فضایی از طریق هنجارها، قواعد و اصول رفتار مسئولانه»، یکی از آخرین قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این خصوص است که از مقبولیت بالایی در بین دولت‌ها برخوردار شده است. این قطعنامه از آن جهت اهمیت دارد که برخلاف قطعنامه‌های پیشین در این زمینه، بر «رفتار» دولت‌ها تأکید دارد. این نوشتار در صدد پاسخگویی به این پرسش است که قطعنامة یادشده به‌عنوان مصداقی از حقوق نرم، چگونه در کاهش تهدید دارایی‌های فضایی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reducing Space Threats in the Light of Soft Law: A Case Study of General Assembly Resolution 75/36 (2020) (Original Research)

نویسندگان [English]

 • Elham Aminzadeh 1
 • Mohammad Moghaddami 2
 • Rana Madadi 3
1 Department of International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student in International Law, Department of International Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
3 M.A. in International Law, Department of International Law, Faculty of Law, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Today, several factors threaten space assets, and the weaponisation of outer space is among the most important ones. Therefore, preventing the weaponisation of space is of high priority to States. In this regard, there have been many efforts in the two dimensions of Hard Law and Soft Law during the last decades, which have often faced failure. However, in recent years, the trend towards Soft Law to prevent or reduce space threats has increased among States. Resolution 75/36 (2020) entitled "Reducing Space Threats through Norms, Rules and Principles of Responsible Behavior" is one of the latest resolutions of the United Nations General Assembly concerning this issue, which has been highly accepted by States. This Resolution is of importance because, unlike previous resolutions, it emphasizes the "behaviour" of States. This article tries to answer the question of how the mentioned resolution as an example of Soft Law is effective in reducing the threat of space assets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Weaponisation of Space
 • Space Threat
 • Space Law
 • Soft Law
 • Disarmament
 • Responsible Behaviours
 • Arms Race
 1. - کتاب

  1. امین‌زاده، الهام، یونس علاقه‌بند حسینی و محمد سعیدی. حقوق بین‌الملل فضا: موافقت‌نامة امداد و نجات فضانوردان و کنوانسیون ثبت اشیاء فضایی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1393.
  2. امین‌زاده، الهام، یونس علاقه‌بند حسینی، محمد سعیدی، رضوان باقرزاده و حمید اسلامی‌زاد. حقوق بین‌الملل فضا: معاهدة فضای ماورای جو. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1391.

   

  - مقاله

  1. حسینی، محمد؛ «لزوم اتکا بر «حقوق نرم» در راستای توسعه و نهادینه‌سازی حقوق بین‌الملل فضای ماورای جو»، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ آزاد 6، شمارة 22 (1392).
  2. رمضانی قوام­آبادی، محمدحسین و محمد علیپور؛ «ماهیت و کارکرد حقوق نرم در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری»، فصلنامة مطالعات حقوق عمومی 51، شمارة 1 (1400).
  3. محمودی، زهرا؛ «حقوق نرم در پرتو تصمیمات نهادهای قضایی و شبه­قضایی بین‌المللی»، دو فصلنامة حقوق تطبیقی 2، شمارة 1 (1395).