نقش اتحادیه اروپا در ترویج و توسعه حقوق بشردوستانه بین‌المللی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، ایران، قم.

2 دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، ایران، قم.

10.22066/cilamag.2024.710232

چکیده

امروزه تضمین اجرای قواعد حقوق بشردوستانة بین‌المللی صرفاً با وضع مقررات در سطوح بین‌المللی امکان‌پذیر نخواهد بود و برای اعمال بهتر این مقررات، به همکاری کشور‌های جامعة جهانی نیاز است. اتحادیة اروپا نیز به‌عنوان سازمان منطقه‌ای با اختیار تعیین سیاست‌های اجرایی برای اعضا، در این راستا تلاش می‌کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با بررسی اسناد حقوقی و رویة عملی اتحادیه، در تلاش است تا مشخص نماید که سازمان مذکور از طریق تصویب قوانین جدید و به‌کارگیری رویه‌های عملی در مواجهه با بحران‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، تا چه حد در ترویج و توسعة این شاخه از قواعد حقوق بین‌الملل موفق بوده است؟ از طرفی نویسندگان این پژوهش بر این باورند که این سازمان منطقه‌ای در زمینة قاعده‌سازی و بومی‌سازی مقررات بین‌المللی موفق عمل نموده اما در زمینة عملیاتی‌کردن این قواعد چندان موفق نیست. در نهایت، یافته‌های پژوهش حاضر حاکی از آن است که این سازمان با به‌کارگیری مصوبة سال 2009 شورای اروپا تحت عنوان راهنمای اتحادیه برای ارتقای انطباق با حقوق بشردوستانة بین‌المللی در زمینة چارچوب‌سازی و ایجاد ساختار برای ترویج و توسعة حقوق بشردوستانه در میان کشور‌های عضو و غیرعضو، اسناد حقوقی منحصر به فرد و باارزشی تولید نموده، اما به علت توجه بیش از حد به منافع سیاسی اعضا و شرکای خود، در مرحلة عمل به این مقررات در بحران‌های گوناگون، آنچنان موفق نبوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The European Union’s Role in Promotion and Development of International Humanitarian Law

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Sharifi Kia 1
 • Gholam Ali Ghasemi 2
1 Ph.D. student, Faculty of International Law, School of Law , University of Qom, Iran, Qom.
2 Associate professor in international law, faculty of law, university of Qom, Iran, Qom.
چکیده [English]

Nowadays, it will not be possible to guarantee the implementation of international humanitarian law solely by establishing regulations at international levels. The cooperation of the international community is also essential for effective implementation. The European Union, as a regional organization with the authority to formulate executive policies for the member states, plays a role in this endeavor. The present research, utilizing an analytical and descriptive approach, examines the legal documents and practical procedures of the Union to assess its success in promoting this branch of international law in the face of regional and extra-regional crises through the enactment of new laws and the adoption of practical procedures. The authors of this research believe that although this regional organization has been successful in rulemaking and localizing international regulations, it faces challenges in operationalizing these rules. Finally, the findings of this research indicate that the application of the 2009 European Council resolution, titled the 'EU Guidelines on Promoting Compliance with International Humanitarian Law (IHL),' has resulted in the creation of valuable legal documents. However, political considerations have hindered the successful implementation of these regulations in various crises.

کلیدواژه‌ها [English]

 • International Humanitarian Law
 • European Union Practice
 • Promotion and Development of International Law
 • Armed Conflicts
 • International Organizations
 1. ـ کتاب

  1. ژان ماری، هنکرتز، لوئیس دوسوالدبک، حقوق بین‌الملل بشردوستانة عرفی. جلد اول: قواعد، ترجمه: دفتر امور بین‌الملل قوة قضائیة جمهوری اسلامی ایران و کمیتة بین‌المللی صلیب سرخ، تهران: انتشارات مجد، 1387.
  2. سیاه رستمی، ‌هاجر و همکاران، حقوق بین‌الملل بشردوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری‌‌های مسلحانه (مجموعه اسناد ژنو). تهران: مؤسسۀ آموزش عالی علمی کاربردی هلال احمر، 1390.
  3. صابری، هنگامه، ضمانت اجرا در حقوق بشردوستانه. تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1378.
  4. ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ (حقوق بین‌الملل مخاصمات مسلحانه). تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1380.
  5. ممتاز، جمشید و امیرحسین رنجبریان، حقوق بین‌الملل بشردوستانه. تهران: نشر میزان، 1387.

   

  ـ مقاله

  1. اخوان خرازیان، مهناز، «اعمال حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمة اخیر نوار غزه»، مجلة حقوقی بین‌المللی، 40 (1388).
  2. باقرپور اردکانی، عباس، «تعهد عام دولت‌ها به رعایت و کسب اطمینان از رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط متخاصمین»، سالنامة ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، انتشارات گنج دانش، 2 (1385).
  3. بزرگمهری، مجید و عباس عباس‌پور باغابری، «بررسی روابط اتحادیة اروپا و ناتو, چالش‌ها و فرصت‌های موجود»، سیاست- مجلة دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، 44، 3(1393).
  4. توکلی طبسی، علی و فرنگیس منصوری، «تعهد و التزام متخاصمین به قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمة داخلی سوریه»، مجلة حقوقی بین‌المللی، 52، 32 (1394).
  5. خالقی، علی، « قرار جلب اروپایی و تأثیر آن بر حقوق استرداد مجرمین در اتحادیة اروپا»، پژوهش‌های حقوقی، 4، 7 (1384).
  6. رضوی‌فرد، بهزاد و محمد فرجی، «اصل شناسایی متقابل آرا و تصمیمات قضایی در حقوق کیفری اتحادیة اروپا با نگاهی به اجرای آرای کیفری و قرار جلب اروپایی»، پژوهش‌های حقوق جزا و جرم شناسی، 7، 13 (1398).
  7. _______________________، « جایگزینی ساز و کار کلاسیک استرداد با قرار جلب اروپایی در حقوق کیفری اتحادیة اروپا»، 7، 28 (1398).
  8. زمانی، سیدقاسم و اسماعیل یعقوبی، «اتحادیة اروپایی و دیوان بین‌المللی کیفری: همکاری و حمایت نهادین»، پژوهش‌های حقوق جزا و جرم‌شناسی،7، 13 (1398).
  9. ممتاز، جمشید، «مداخلة بشردوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور»، ترجمه: مرتضی امین مختاری، مجلة سیاست خارجی، 56 (1379).