جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهدات

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق بین الملل عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ایران

2 گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

10.22066/cilamag.2024.710236

چکیده

جزء (ج) بند 3 ماده 31 کنوانسیون وین 1969 بیان می­کند که در تفسیر معاهده، همراه با سیاق، باید «هر قاعدۀ ذی‌ربط حقوق بین­الملل قابل اجرا در روابط میان طرفین» در نظر گرفته شود. بنابراین در تفسیر معاهده، علاوه بر متن و سیاق آن و سایر عناصر قاعدۀ کلی تفسیر مندرج در ماده 31 کنوانسیون وین، باید قواعد مرتبط حقوق بین­الملل نیز مورد توجه قرار گیرد. پرسش اصلی مقاله این است که جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین­الملل در تفسیر معاهدات چیست؟ به نظر می­رسد که تفسیر معاهده باید در هماهنگی با سایر قواعد مرتبط نظام حقوقی بین­المللی که بخشی از آن است، صورت گیرد. بدین ترتیب، استفاده از قواعد مرتبط حقوق بین­الملل در تفسیر معاهده، می­تواند وحدت و یکپارچگی سیستمیک در نظام حقوقی بین­المللی را تضمین کند. این مقاله با بهره­گیری از اسناد بین­المللی و رویه‌قضایی بین­المللی، جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین­الملل را در تفسیر معاهدات مطالعه می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Position of Relevant Rules of International Law in the Interpretation of Treaties

نویسندگان [English]

 • Mahmoud Hajjar 1
 • S. Ghasem Zamani 2
1 Phd student, Departmen of public International Law, Allameh Tabataba'i University, tehran, Iran
2 Public and international law department, Faculty of Law and Political Science,, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

Article 31(3)(c) of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969 stipulates that, in the process of treaty interpretation, “any relevant rules of international law applicable in the relations between the parties” shall be taken into account, in addition to the context. Therefore, when interpreting a treaty, the text, context, and other elements of the general rule of interpretation as outlined in Article 31 of the Vienna Convention should be considered alongside the relevant rules of international law. This research aims to address the question: What is the position of relevant rules of international law in the interpretation of treaties? It appears that treaties should be interpreted in harmony with other relevant rules of the international legal system of which they are a part. Thus, incorporating the relevant rules of international law in treaty interpretation ensures the unity and systemic integration of the international legal system. In this research, an examination of library sources, international documents, and international jurisprudence will be conducted utilizing a descriptive-analytical method to explore the position of relevant rules of international law in the interpretation of treaties.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Interpretation of Treaties
 • Relevant Rules of International Law
 • Article 31(3)(c) of the 1969 Vienna Convention
 • Systemic Integration
 • International Jurisprudence
 1. الف. فارسی

  - کتاب

  1. شهبازی، آرامش. نظام حقوق بین­الملل: وحدت در عین کثرت. تهران: شهر دانش، 1396.
  2. ضیائی بیگدلی، محمدرضا. حقوق معاهدات بین­المللی. تهران: گنج دانش، 1400.
  3. فلسفی، هدایت­الله. حقوق بین­الملل معاهدات. تهران: فرهنگ نشر نو، 1395.
  4. _____________. سیر عقل در منظومۀ حقوق بین‌الملل. تهران: فرهنگ نشر نو، 1399.

   

  - مقاله

  1. زمانی، سیدقاسم و ابوالفضل شیرعلیزاده، «اصول و رویة تفسیر معاهدات سرمایه­گذاری بین­المللی توسط محاکم داوری و ترجیح حقوق بین­الملل بر حقوق داخلی»، مجلة حقوقی دادگستری 83، شمارة 105 (1398).
  2. سالاری، اسماء و ساسان صیرفی، «نقش قواعد حقوق بین­الملل در تفسیر موافقت‌نامه­های سازمان تجارت جهانی»، دوفصلنامة دانشنامة حقوق اقتصادی 29، شمارة 22 (1401).
  3. سیفی سیدجمال، «تفسیر معاهده در زمان و قاعدة حقوق میان‌دوره­ای» در: جامعة بین‌المللی و حقوق بین­الملل در قرن 21: مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی، به اهتمام سیدقاسم زمانی، تهران: شهر دانش، 1395.
  4. محبی، محسن و وحید رضادوست، «تفسیر تکاملی معاهدات در حقوق بین­الملل در پرتو قضیة اختلاف در خصوص کشتیرانی و حقوق مربوط به آن (کاستاریکا علیه نیکاراگوائه)»، مجلة حقوقی بین­المللی 22، شمارة 53 (1394).