دوره و شماره: دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، آذر 1374