دوره و شماره: دوره 11، شماره 14-15 (بهار و زمستان)، آذر 1370