دوره و شماره: دوره 10، شماره 13 (پاییز و زمستان)، آذر 1369 
ملاحظاتی پیرامون جرم بین‌المللی دولت

صفحه 265-314

پیرـ ماری دوپویی؛ علی‌حسین نجفی ابرند آبادی