دوره و شماره: دوره 8، شماره 9 (پاییز و زمستان)، آذر 1367