دوره و شماره: دوره 7، شماره 8 (بهار و تابستان)، خرداد 1366 
مفهوم تجاوز در حقوق بین‌الملل

صفحه 5-89

10.22066/cilamag.1987.18402

مسعود طارم سری؛ بهرام مستقیمی نسرین مصفا زیرنظر دکتر جمشید ممتاز