نویسنده = ترجمه: محسن محبی
سوانح احوال «شارل دو ویشر»: زندگی یک حقوقدان نمونه

دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، دی 1387، صفحه 123-139

10.22066/cilamag.2008.17527

فرانسوا ریگو؛ ترجمه: محسن محبی