نویسنده = جمشید ممتاز
تأملی بر کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب

دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، آذر 1384، صفحه 159-188

10.22066/cilamag.2005.17975

جمشید ممتاز؛ ترجمة محمود صوراسرافیل


نظام حقوقی منابع آب آبراههای بین‌المللی خاورمیانه

دوره 13، شماره 18-19 (پاییز و زمستان)، آذر 1374، صفحه 45-94

10.22066/cilamag.1995.18294

جمشید ممتاز