نویسنده = ترجمة محمود صوراسرافیل
تأملی بر کنوانسیون حفاظت میراث فرهنگی زیر آب

دوره 22، شماره 33 (پاییز و زمستان)، آذر 1384، صفحه 159-188

10.22066/cilamag.2005.17975

جمشید ممتاز؛ ترجمة محمود صوراسرافیل