نویسنده = مترجم: محمدجواد میرفخرایی
قانون پول‌شویی و تأمین منابع مالی تروریسم: واکنش‌های پس از 11 سپتامبر

دوره 20، شماره 29 (پاییز و زمستان)، آذر 1382، صفحه 213-256

10.22066/cilamag.2003.18039

ژوزف جی. نورتون و هبا شمس؛ مترجم: محمدجواد میرفخرایی


دعوای پینوشه معجونی از حقوق و سیاست

دوره 18، شماره 25، بهمن 1379، صفحه 85-125

10.22066/cilamag.2001.18084

مایکل بایرز؛ مترجم: محمدجواد میرفخرایی