نویسنده = عباسعلی کدخدایی
The Involvement of the United Nations System in Promulgation of International Arbitrations among Its Member States

دوره 40، شماره 70 (تابستان)، مرداد 1402

10.22066/cilamag.2023.706438

عباسعلی کدخدائی الیادرانی؛ علیرضا رنجبر


پیامدهای خوانش دستور گرایانه از حقوق بین الملل

دوره 35، شماره 59 (پاییز و زمستان)، مهر 1397، صفحه 7-37

10.22066/cilamag.2018.31882

امیر مقامی؛ عباسعلی کدخدایی