کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
التزام بینﺍلمللی دولت به رعایت حقوق بشر: مقیّد به مکان؟

دوره 25، شماره 38 (بهار و تابستان)، دی 1387، صفحه 233-259

10.22066/cilamag.2008.17531

سید ضیاءالدین مدنی


موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، آذر 1386، صفحه 63-102

10.22066/cilamag.2007.17569

زینب رشیدی‌نژاد


بررسی برخی از روشهای آموزش حقوق بشر

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، آذر 1386، صفحه 129-167

10.22066/cilamag.2007.17691

فریبا نواب دانشمند