قانون اساسی اتحادیة اروپایی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اتحادیة اروپایی که در اوایل دهه 50 میلادی در بین شش کشور اروپایی شکل گرفت، در زمان کوتاهی حول محور مسائل اقتصادی ـ تجاری پایه‌های خود را تحکیم بخشید و با تأسیس نهادهای اصلی و دمیدن روح همبستگی در بین اعضا و ترغیب آنها به همکاریهای مشترک در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخیراً نظامی تلاش دارد تا به آرمان قدیمی اروپاییان یعنی ایجاد یک «ایالات متحده اروپا» جامه عمل بپوشاند. تدوین معاهدات بنیادین و ترسیم راهها و روشهای همکاری در بخشهای گوناگون جهت نیل به این همگرایی، بدون تردید سنگ بنای این وحدت می‌باشد.
موضوعی که در داخل و خارج از اتحادیه نزد حقوقدانان حقوق عمومی مطرح است بحث ضرورت یا عدم ضرورت وجود یک قانون اساسی برای اتحادیه و بررسی جایگاه آن می‌باشد. چرا که شناسایی ضرورت وجود قانون اساسی در واقع نشاندهندة عزم جدی اروپاییان در تشکیل یک کشور فدرال و متحد می‌باشد تا صرف تشکیل یک سازمان منقطه‌ای بین‌المللی از قبیل آنچه هم‌اکنون در صحنه‌های بین‌المللی وجود دارد.
اکنون این سؤال اساسی ممکن است به ذهن خطور کند که در صورت حصول اهداف وحدت‌گرایانه در اتحادیه، آیا می‌توان برای آن یک قانون اساسی در نظر گرفت؟ و آیا معاهدات جامعه و اتحادیه اعم از معاهدات اولیه و یا معاهدات الحاق و اصلاحی به منزلة قانون اساسی اتحادیه محسوب می‌گردند؟
این مقاله با علم به جایگاه در خور توجه معاهدات نزد دول عضو و اتحادیه به‌عنوان میثاق ملی، در صدد یافتن پاسخ به این سؤال است و این‌که در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا معاهدات موجود می‌توانند در جایگاه قانون اساسی قرار گیرند؟
 

عنوان مقاله [English]

The European Union Constitution

نویسنده [English]

  • A. A. Kadkhodaee
چکیده [English]

The EU, which has its roots in the early fifties, in a short time reached nearly all aims to which the founders had refereed. Establishing the major institutions and promoting its Member States to cooperate in economic, social, political and recently in military issues, the EU is going to attain the old aspiration of the Europeans, i.e., a United States of Europe. In this regard, the conclusion of the main Treaties and providing ways and procedures for cooperation in different sections, without doubt is the cornerstone of that unity.
Nowadays, the major issue which has been tackled by the lawyers and politicians, both inside and outside of the EU, is the issue of the constitution for this intergovernmental organization as it is the illustration of the main will of the Europeans toward a likely federal states similar to that of the USA.
The question of the possibility of having a constitution may arise. Further it may be asked whether or not the early Treaties would be regarded as having such status.
This Article, having in mind the importance of these Treaties, is going to find out an acceptable answer to that and in case that the answer is affirmative, the possibility of these documents to be as the EU Constitution, will be considered.