اثر منفی اصل صلاحیت نسبت به صلاحیت در داوری و نفی صلاحیت دادگاه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی

2 استاد دانشکده حقوق قضایی دانشگاه علوم قضایی

چکیده

یکی از مسائل مهم حوزه داوری، چگونگی حل تعارض صلاحیت دادگاه و مرجع داوری است. نفی صلاحیت دادگاه، ناشی از اصل صلاحیت تشخیص صلاحیت است. این قاعده به این مفهوم است که با وجود صلاحیت مرجع داوری، دادگاه اصولاً به دلیل تحقق اثر تعلیقی تا پایان فرایند رسیدگی داوری، صلاحیت رسیدگی ندارد. صلاحیت مراجع قضایی، عام، و صلاحیت مراجع داوری، خاص است؛ لذا صلاحیت مراجع داوری استثنائی بوده و ضمن تفسیر مضیق از صلاحیت آن‌ها، در موارد تردید در صلاحیت مراجع داوری، به استناد اصل صلاحیت عام مراجع قضایی، صلاحیت مراجع داوری جنبه استثنائی دارد. توافق اصحاب دعوا در ارجاع به داوری، نافی صلاحیت مطلق دادگاه نیست و دادگاه در جریان داوری به انجام وظایف مساعدتی خود در قانون می‌پردازد. اثر منفی صلاحیت تشخیص صلاحیت به معنای این است که داوران باید اولین قضات صلاحیت خود باشند؛ لذا نظارت دادگاه‌ها تا مرحله ابطال یا اجرای رأی داوری بر اساس موافقت‌نامه داوری به تعویق می‌افتد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Negative Effect of the Principle of Competence-Competence in Arbitration and Denial of Competence of the Court

نویسندگان [English]

  • Javad Shamsi 1
  • Homayoun Mafi 2
1 PhD Candidate in Private Law, University of Judicial Sciences
2 Professor at Judicial Law Faculty, University of Judicial Sciences
چکیده [English]

One of the important issues in arbitration is to resolve the conflict between the competence of the court and the arbitration authority. Denial of the competence of the court arises from the principle of competence-competence. This rule means that because of the competence of the arbitral tribunal, the court does not have competence until the end of the arbitration proceedings due to the suspension effect. The competence of judicial authorities is a general ond, while the competence of arbitral tribunals is specific. Therefore, the competence of arbitral tribunals is exceptional, and while narrowly interpreting their competence in cases of doubt concerning the competence of arbitral tribunals, based on the principle of general jurisdiction of judicial authorities, the competence of arbitral tribunals has an exceptional nature. The agreement of the parties to the dispute to refer to arbitration does not negate the absolute jurisdiction of the court, and the court performs its assisting duties by the law during the arbitration process. The Negative Effect of competence-competence means that the arbitrators must be the first judges of their own jurisdiction. Therefore, the supervision of the courts is postponed until the stage of annulment or execution of the arbitration award according to the arbitration agreement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arbitration Agreement
  • Court Competence
  • Arbitrator Competence
  • Denial of Competence
  • Nullity of Contract