دوره و شماره: دوره 17، شماره 24، بهمن 1378 
جهانی شدن حقوق: فرصتها و خطرات

صفحه 121-148

10.22066/cilamag.2000.18149

میری دلماس مارتی؛ ترجمة دکتر اردشیر امیرارجمند


آیین‌های دادرسی بین‌المللی

صفحه 149-219

10.22066/cilamag.2000.18150

هلن روییز فابری؛ ژان-مارک سورل؛ ترجمه و تحقیق: دکتر ابراهیم بیگ‌زاده