دوره و شماره: دوره 15، شماره 21، بهمن 1376 
به‌دنبال حقوق جزای مشترک اروپایی

صفحه 185-216

10.22066/cilamag.1998.18180

می‌رِی دلماس ـ مارتی؛ علی‌حسین نجفی ابرندآبادی