دوره و شماره: دوره 12، شماره 16-17 (پاییز و زمستان)، آذر 1372 
صبرا و شتیلا

صفحه 97-116

10.22066/cilamag.1993.18305

آنتونیو کاسسه؛ مرتضی کلانتریان