دوره و شماره: دوره 9، شماره 11 (پاییز و زمستان)، آذر 1368 
کشتار جمعی

صفحه 31-70

محمدعلی اردبیلی


یاد استاد

صفحه 93-120

ناصرعلی منصوریان؛ میشل ویرالی


حاکمیت در منابع طبیعی

صفحه 211-224

بنگت برامز؛ علی حیرانی نوبری