نویسنده = فرهاد پیری
امتناع از شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل‌شده

دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، خرداد 1392، صفحه 7-34

10.22066/cilamag.2013.16344

حمیدرضا نیکبخت؛ فرهاد پیری