نویسنده = محسن محبی
Nietzsche and the Universality of Human Rights

دوره 39، شماره 68 ( زمستان)، آذر 1401، صفحه 213-236

10.22066/cilamag.2022.252904

Mohammadreza Aftab؛ Mohsen Mohebi


واکاوی "مفهوم عدالت بین نسلی" در حقوق بین‌الملل محیط زیست

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 7-30

10.22066/cilamag.2021.243887

محسن محبی؛ فرانک فیض الهی


تحوّل مفهومِ «اختلاف» در پرتو قضیه دعوای جزایر مارشال علیه بریتانیا

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، مهر 1398، صفحه 7-41

10.22066/cilamag.2019.90539.1557

محسن محبی؛ محمد حسین لطیفیان


نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق‌بشری

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 7-30

10.22066/cilamag.2018.31672

محسن محبی؛ اسماعیل سماوی