کلیدواژه‌ها = International Commercial Arbitration
The Involvement of the United Nations System in Promulgation of International Arbitrations among Its Member States

دوره 40، شماره 70 (تابستان)، مرداد 1402

10.22066/cilamag.2023.706438

عباسعلی کدخدائی الیادرانی؛ علیرضا رنجبر


نقش دادگاه‌های ملی در داوری تجاری بین‌المللی در حقوق ایران و فرانسه

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1398، صفحه 35-68

10.22066/cilamag.2019.35077

مهدی شهلا؛ لیلا بشارتی


جایگاه منطق در تفسیر قرارداد در داوری تجاری بین‌المللی

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 185-214

10.22066/cilamag.2018.31687

همایون مافی؛ حسام کدیور


نظام‌های تفتیشی و اتهامی در داوری تجاری بین‌المللی

دوره 32، شماره 52 (بهار- تابستان)، خرداد 1394، صفحه 9-34

10.22066/cilamag.2015.15746

محسن محبی؛ شهاب جعفری ندوشن