دوره و شماره: دوره 5، شماره 5 (بهار)، اردیبهشت 1365