دوره و شماره: دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، تیر 1395