نویسنده = یاسر ضیایی
تأملی بر وضعیت شورشیان از منظر حقوق توسل به زور

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، مرداد 1389، صفحه 167-190

10.22066/cilamag.2010.17279

یاسر ضیایی