کلیدواژه‌ها = تفسیر معاهدات
جایگاه قواعد مرتبط حقوق بین الملل در تفسیر معاهدات

دوره 40، شماره 72 ( زمستان)، اسفند 1402

10.22066/cilamag.2024.710236

محمود حجار؛ سید قاسم زمانی


ماهیت و کارکردهای استدلال از راه مفهوم مخالف در رویه‌قضایی بین‌المللی

دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1400، صفحه 243-272

10.22066/cilamag.2021.129173.1920

حیدر پیری؛ ستار عزیزی


نقش رویه دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر پویای معاهدات حقوق‌بشری

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 7-30

10.22066/cilamag.2018.31672

محسن محبی؛ اسماعیل سماوی


قواعد تفسیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در پرتو رویه‌قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر

دوره 30، شماره 49 (پاییز و زمستان)، آذر 1392، صفحه 127-144

10.22066/cilamag.2013.15999

سید علی سادات اخوی؛ نفیسه پارسانیا


شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری

دوره 26، شماره 40 (بهار و تابستان)، خرداد 1388، صفحه 259-288

10.22066/cilamag.2009.17377

حسین پیران