کلیدواژه‌ها = حاکمیت
نهادسازی داخلی در نظام بین‌المللی حقوق بشر؛ از نهاد ملی تا نظام ملی

دوره 40، شماره 72 ( زمستان)، اسفند 1402

10.22066/cilamag.2024.710234

محمد میثم نداف‌پور؛ سید محمد مهدی غمامی


انتساب مسئولیت به دولت ها در رویه داوری ایکسید

دوره 40، شماره 70 (تابستان)، مرداد 1402

10.22066/cilamag.2023.704065

علیرضا مشهدی زاده؛ امیرحسین قدرت نماشبسترى


جایگاه مفهوم «حاکمیت» در حقوق بین الملل فضا

دوره 31، شماره 50 (بهار- تابستان)، خرداد 1393، صفحه 37-54

10.22066/cilamag.2014.15797

الهام امین زاده؛ یونس علاقه بند حسینی


موازین و مرزهای مداخله بشردوستانه در رویه شورای امنیت

دوره 24، شماره37 (پاییز و زمستان)، آذر 1386، صفحه 63-102

10.22066/cilamag.2007.17569

زینب رشیدی‌نژاد