دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 (بهار)، اردیبهشت 1364