کلیدواژه‌ها = اتحادیه اروپا
دیوان دادگستری اروپا و مسئله تقابل اهداف اقتصادی با ملاحظات زیست‌محیطی

دوره 36، شماره 61 (پاییز - زمستان)، مهر 1398، صفحه 75-108

10.22066/cilamag.2019.64233.1279

رحمت اله فرخی؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی


دریافت غرامت به استناد تحریم غیرقانونی اشخاص توسط اتحادیه اروپا

دوره 36، شماره 60 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1398، صفحه 211-236

10.22066/cilamag.2019.35083

نوید رهبر؛ محمدرضا نریمانی زمان آبادی