کلیدواژه‌ها = سازمان جهانی تجارت
تجارت آب مجازی در چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت

دوره 40، شماره 71 ( پائیز)، آذر 1402، صفحه 73-100

10.22066/cilamag.2023.707231

مهناز رشیدی؛ مصطفی فضائلی؛ زهرا ملکی راد


اوصاف خودبسندگی نظام سازمان جهانی تجارت در نظام حقوقی بین‌المللی

دوره 29، شماره 46 (بهار و تابستان)، خرداد 1391، صفحه 8-34

10.22066/cilamag.2012.16559

عباسعلی کدخدایی؛ عبدالله عابدینی


«توسعه پایدار» یا «پایداری توسعه» در حقوق بین‌الملل

دوره 27، شماره 42 (بهار و تابستان)، مرداد 1389، صفحه 125-139

10.22066/cilamag.2010.17277

آرامش شهبازی