کلیدواژه‌ها = دیوان بین‌المللی دادگستری
مصونیت اموال دولت در حقوق بین‌الملل با تأکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه برخی اموال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22066/cilamag.2024.2021590.2501

میثم نوروزی؛ صابر حبیبی سوادکوهی؛ مهدی شایان مهر؛ سید علی طباطبایی نسب


رویکرد دیوان بین المللی دادگستری نسبت به ایراد رعایت قاعده طی مراجع داخلی با تأکید بر قضیه بعضی اموال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

10.22066/cilamag.2024.2023437.2516

احمد رضا توحیدی؛ فاطمه میراخورلی


بررسی نظرات انفرادی قضات دیوان در موضوع خروج بانک مرکزی از شمول عهدنامه مودت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22066/cilamag.2024.2021502.2503

ستار عزیزی


رای 30 مارس 2023: بررسی تاثیر احتمالی آن بر رای آتی دیوان در دعوای نقض های ادعایی عهدنامه مودت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22066/cilamag.2024.2024779.2527

هادی آذری


دادرسی بین المللی در نظم معاصر حقوق بین الملل

دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1401

10.22066/cilamag.2022.247905

رضوان باقرزاده


رویکردهای «فعّال» و «منفعل» در سیاست قضاییِ دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 31-56

10.22066/cilamag.2021.243892

سید جمال سیفی؛ وحید رضادوست


ماهیت و کارکردهای استدلال از راه مفهوم مخالف در رویه‌قضایی بین‌المللی

دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1400، صفحه 243-272

10.22066/cilamag.2021.129173.1920

حیدر پیری؛ ستار عزیزی


قاعده‌سازی در دیوان بین‌المللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 65-88

10.22066/cilamag.2018.31683

محمد حبیبی مجنده؛ ساناز کامیارراد


سهم دیوان بین‌المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، مهر 1396، صفحه 7-29

10.22066/cilamag.2017.27962

ابراهیم بیگ زاده؛ اسماعیل تاور


عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1396، صفحه 37-60

10.22066/cilamag.2017.25048

گودرز افتخار جهرمی؛ علی حاجیانی


تأملی دوباره بر اصل رضایی‌بودن صلاحیت در عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، دی 1395، صفحه 9-30

10.22066/cilamag.2016.23521

جمشید ممتاز؛ مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان


نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، تیر 1395، صفحه 59-90

10.22066/cilamag.2016.20720

سیدفضل‌ا.. موسوی؛ وحید بذّار


مصونیت قضایی دولت خارجی در دادگاه‌های ملی با عنایت به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت

دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، خرداد 1392، صفحه 65-100

10.22066/cilamag.2013.16346

محمد‌حسین رمضانی قوام آبادی؛ رحمت‌اله فرخی؛ خدیجه جوادی شریف


تعامل بین ممنوعیت قراردادی نسل‌کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل‌کشی

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، آذر 1390، صفحه 13-51

10.22066/cilamag.2011.16890

ستار عزیزی؛ محمد حاجی