کلیدواژه‌ها = دیوان بین‌المللی دادگستری
دادرسی بین المللی در نظم معاصر حقوق بین الملل

دوره 39، شماره 66 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1401

10.22066/cilamag.2022.247905

رضوان باقرزاده


رویکردهای «فعّال» و «منفعل» در سیاست قضاییِ دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 38، شماره 65 (پاییز- زمستان)، مهر 1400، صفحه 31-56

10.22066/cilamag.2021.243892

سید جمال سیفی؛ وحید رضادوست


ماهیت و کارکردهای استدلال از راه مفهوم مخالف در رویه‌قضایی بین‌المللی

دوره 38، شماره 64 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1400، صفحه 243-272

10.22066/cilamag.2021.129173.1920

حیدر پیری؛ ستار عزیزی


قاعده‌سازی در دیوان بین‌المللی دادگستری از مجرای تفسیر پویا

دوره 35، شماره 58 (بهار - تابستان)، تیر 1397، صفحه 65-88

10.22066/cilamag.2018.31683

محمد حبیبی مجنده؛ ساناز کامیارراد


سهم دیوان بین‌المللی دادگستری در تجلی مفهوم بشریت

دوره 34، شماره 57 (پائیز - زمستان)، مهر 1396، صفحه 7-29

10.22066/cilamag.2017.27962

ابراهیم بیگ زاده؛ اسماعیل تاور


عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی

دوره 34، شماره 56 (بهار- تابستان)، اردیبهشت 1396، صفحه 37-60

10.22066/cilamag.2017.25048

گودرز افتخار جهرمی؛ علی حاجیانی


تأملی دوباره بر اصل رضایی‌بودن صلاحیت در عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری

دوره 33، شماره 55 (پاییز- زمستان)، دی 1395، صفحه 9-30

10.22066/cilamag.2016.23521

جمشید ممتاز؛ مسعود علیزاده؛ شهرام زرنشان


نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد

دوره 33، شماره 54 (بهار- تابستان)، تیر 1395، صفحه 59-90

10.22066/cilamag.2016.20720

سیدفضل‌ا.. موسوی؛ وحید بذّار


مصونیت قضایی دولت خارجی در دادگاه‌های ملی با عنایت به رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه مصونیت صلاحیتی دولت

دوره 30، شماره 48 (بهار و تابستان)، خرداد 1392، صفحه 65-100

10.22066/cilamag.2013.16346

محمد‌حسین رمضانی قوام آبادی؛ رحمت‌اله فرخی؛ خدیجه جوادی شریف


تعامل بین ممنوعیت قراردادی نسل‌کشی و قاعده آمره ممنوعیت نسل‌کشی

دوره 28، شماره 45 (پاییز و زمستان)، آذر 1390، صفحه 13-51

10.22066/cilamag.2011.16890

ستار عزیزی؛ محمد حاجی